KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Phiếu ghi kết quả kiểm tra ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu ghi kết quả kiểm tra

Email In PDF.
PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA (Dùng cho công chức hải quan)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính)

HẢI QUAN VIỆT NAM

 

      PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA

 

 

 

HQ/2012-PGKQKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dùng cho công chức hải quan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tờ khai:

 

 

 

 

 

Ngày, giờ đăng ký:

 

 

 

 

Chi cục Hải quan cửa khẩu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình thức, mức độ kiểm tra hải quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra chi tiết

Kiểm tra qua máy soi

Kiểm tra thủ công

 

 

I. KIỂM TRA CHI TIẾT HỒ SƠ

 

1. Thời gian kiểm tra: Từ             giờ, ngày                          đến                    giờ, ngày

 

 

 

2. Công chức kiểm tra
(ký tên, đóng dấu công chức)

 

3. Kết quả kiểm tra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Đề xuất kết quả xử lý kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ý kiến Lãnh đạo Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

 

II. KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

 

A. Kiểm tra qua máy soi/cân/thiết bị khác

B. Kiểm tra thủ công

 

1. Thời gian kiểm tra:
Từ             giờ, ngày                          đến                    giờ, ngày

1. Thời gian kiểm tra:
Từ             giờ, ngày                          đến                    giờ, ngày

 

 

 

 

2. Kết quả kiểm tra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả kiểm tra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đề xuất kết quả xử lý kiểm tra

 

 

 

 

 

 

3. Đề xuất kết quả xử lý kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Công chức kiểm tra (ký tên, đóng dấu công chức)

 

 

4. Công chức kiểm tra (ký tên, đóng dấu công chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ý kiến Lãnh đạo Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

5. Ý kiến Lãnh đạo Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

 

Đại diện người khai hải quan
(ký, ghi rõ họ tên)