KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu văn bản xin ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã ______________________________________________________________________________

Mẫu văn bản xin ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã

Email In PDF.
Phụ lục 5: Mẫu văn bản xin ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xin ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phụ lục 5

Mẫu văn bản xin ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xin ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)

 

(1)

------------

Số: ......../……

V/v xin ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với …(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

 

Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân …(3) …

Thực hiện quy định pháp luật hiện hành, …(1)… xin gửi đến quý Ủy ban nội dung tóm tắt của đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)… để nghiên cứu và cho ý kiến.

Kính mong quý Ủy ban sớm có văn bản trả lời và gửi tới …(1)… theo địa chỉ sau đây:

                … (địa chỉ theo đường bưu điện)…

Phương tiện liên lạc của chúng tôi:

-    Số điện thoại:  ………

-    Hộp thư điện tử: ……..

-    Số fax (nếu có): …….

Xin trân trọng cám ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;       

- …(5) ...

- Lưu.

(4)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1)     Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(2)     Tên đầy đủ của cơ sở.

(3)     Tên xã hoặc đơn vị hành chính tương đương.

(4)     Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.

(5)     Nơi nhận khác (nếu có).

 

 

TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

( kèm theo công văn số  ......../…… ngày… tháng …   năm …… của (1))

1. MÔ TẢ TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ

1.1. Chỉ rõ: Vị trí tại thôn, xã, huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cụ thể.

1.2. Loại hình sản xuất; công suất thiết kế tổng thể, công suất thiết kế cho từng giai đoạn (nếu có) của cơ sở.

1.3. Thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động (đối với cơ sở quy định tại điểm a, b, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 3 Thông tư này).

1.4. Mô tả mức độ thi công xây dựng và dự kiến thời điểm đưa cơ sở vào vận hành chính thức (đối với cơ sở quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư này).

2. TÓM TẮT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

2.1. Tóm tắt về các loại chất thải phát sinh và biện pháp xử lý của cơ sở

2.1.1. Chất thải lỏng

2.1.2. Chất thải khí

Lưu ý: Chỉ nêu tổng lượng phát sinh của từng loại trong một ngày đêm (24 giờ), biện pháp xử lý và hiệu quả xử lý hiện tại và những nội dung có thay đổi (nếu có) trong thời gian tới.

2.1.3. Chất thải rắn thông thường

2.1.4. Chất thải nguy hại

Lưu ý: Chỉ nêu tổng lượng phát sinh của từng loại trong một tháng (30 ngày), biện pháp quản lý hiện tại và những nội dung có thay đổi (nếu có) trong thời gian tới.

2.1.5. Tiếng ồn, độ rung

Lưu ý: Chỉ dẫn nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung kèm theo mức độ; biện pháp xử lý và hiệu quả xử lý hiện tại và những nội dung có thay đổi (nếu có) trong thời gian tới.

2.2. Các vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra

Liệt kê các vấn đề đã, đang và sẽ tạo ra; lưu ý đặc biệt đến khâu giải phóng mặt bằng (đền bù, tái định canh, tái định cư); biện pháp đối với từng vấn đề đó.

2.3. Những tồn tại, khó khăn (nếu có).

3. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

3.1. Kiến nghị

Kiến nghị về những vấn đề cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

3.2. Cam kết

- Cam kết thực hiện những nội dung về xử lý chất thải, xử lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải, kế hoạch quản lý môi trường.

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng, hoạt động của cơ sở./.


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy