Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị Cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập chữ ký điện tử ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị Cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập chữ ký điện tử

Email In PDF.
Mẫu 04B/NHNN-CK: GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu 04B/NHNN-CK

Tên (địa chỉ, lôgô)
của tổ chức tín dụng,
CNNH nước ngoài
Số văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày …. tháng …. năm ….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập
chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu

Kính gửi:

- Sở Giao dịch
(hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được ủy quyền);
- Cục Công nghệ tin học ngân hàng.

 

Tên đơn vị: ............................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ………………… Telex: ………………………. Telexfax: ..............................................

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: …………. tại Ngân hàng Nhà nước ..................................

Chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp mới và thu hồi mã khóa truy cập, mã chữ ký điện tử theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho những cán bộ có tên theo danh sách sau:

I. Cấp mới: Đối với những người mới được phân công đảm nhiệm

Họ và tên

Chức danh

Chữ ký 1

Chữ ký 2

1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt

 

 

 

 

 

 

2. Cán bộ kiểm soát

 

 

 

 

 

 

3. Cán bộ giao dịch

 

 

 

 

 

 

II. Thu hồi: Đối với người miễn nhiệm (không cần giới thiệu chữ ký)

1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt:

2. Cán bộ kiểm soát:

3. Cán bộ giao dịch:

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch
Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc,
Giám đốc
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký điện tử)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy