KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN DOANH NGHIỆP
Tên cơ sở lưu trú du lịch
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

 

…… ngày…… tháng ……..năm........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Kính gửi: 

- Tổng cục Du lịch (đối với hạng 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (TP)...

 

Thực hiện Thông tư số ...../TT-BVHTTDL ngày .../..../.... của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) .......................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch

- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                   Fax:                  Email:               Website:

- Thời điểm bắt đầu kinh doanh:

- Loại, hạng đã được xếp (nếu có): ............... theo Quyết định số: ........ ngày …/…/… .........................................................................................

- Có cam kết, giấy chứng nhận về:

STT

Điều kiện

Cam kết thực hiện

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền

1

An ninh trật tự

 

 

2

Phòng chống cháy nổ

 

 

3

Phòng chống tệ nạn xã hội

 

 

4

Bảo vệ môi trường

 

 

5

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

- Tổng vốn đầu tư ban đầu:

- Tổng vốn đầu tư nâng cấp:

- Tổng diện tích mặt bằng (m2):

- Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

- Tổng số buồng:                                    Công suất buồng bình quân (%):

STT

Loại buồng

Số lượng buồng

Giá buồng

VND

USD

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

- Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Người quản lý và nhân viên phục vụ:

- Tổng số:     

Trong đó:

Trực tiếp:                                 Lễ tân:                          Bếp:

Gián tiếp:                                  Buồng:                          Khác:

Ban giám đốc:                           Bàn, bar:

- Trình độ:

Trên đại học:                             Đại học:                                    Cao đẳng:                    

Trung cấp:                                 Sơ cấp:                                                THPT:  

- Được đào tạo nghiệp vụ (%):               

- Ngoại ngữ (%):

4. Tình hình khách

- Tổng số khách lưu trú:                        Quốc tế:                                    Nội địa:                           

- Tổng số ngày khách:                            Quốc tế:                                     Nội địa:

5. Kết quả kinh doanh

- Tổng doanh thu:

Lưu trú:                                                 Nhà hàng:                                 Khác:

- Lợi nhuận:

Trước thuế:                                           Sau thuế:

- Nộp ngân sách:

- Chính sách trong tổ chức hoạt động kinh doanh:

6. Công tác khác

- Đào tạo, bồi dưỡng

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bảo vệ môi trường

- An ninh trật tự

- Phòng chống cháy nổ

- Hoạt động khác.

7. Đề xuất, kiến nghị

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

- Hạng đề nghị:

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:......

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy