Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Biên bản thương lượng về bồi thường thiệt hại ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản thương lượng về bồi thường thiệt hại

Email In PDF.
Mẫu số 02: BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng)

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG
VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ………………………………, chúng tôi gồm:

Cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Do ông (bà) ………………………….Chức vụ:..............................................................................

Thuộc cơ quan:..................................................................................................... làm đại diện.

Người yêu cầu bồi thường

(Trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân)

Ông (bà):.................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Là đại diện của ông (bà): ………………. (trong trường hợp người bị thiệt hại có người đại diện thực hiện quyền yêu cầu bồi thường).

(Trường hợp người bị thiệt hại là tổ chức)

Ông (bà):.................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Là đại diện của tổ chức:...........................................................................................................

Đại diện chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị (nếu có)

Do ông (bà)…………………………………….. Chức vụ:................................................................

Thuộc:.................................................................................................................. làm đại diện.

Có sự tham gia của ông (bà) ………………………………..là người thi hành công vụ gây ra thiệt hại (nếu có)

Đã cùng nhau tiến hành thương lượng về việc bồi thường thiệt hại của Nhà nước theo đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông (bà): …………………………..

1. Ý kiến của người yêu cầu bồi thường

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Ý kiến của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại (nếu có)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Ý kiến của đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Những nội dung thương lượng thành

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Những nội dung thương lượng không thành

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Biên bản đã được đọc cho mọi người tham gia thương lượng cùng nghe và nhất trí cùng ký tên dưới đây./.

 


Người yêu cầu bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)

……., ngày … tháng … năm ……
Đại diện Cơ quan có trách nhiệm bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Đại diện chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy