Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cơ sở ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cơ sở

Email In PDF.
PHỤ LỤC 04: MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
(Kèm theo Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề)

PHỤ LỤC 04:

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
(Kèm theo Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề)

1. Các thông tin chung

1.1. Tên cơ sở:…………………...……………………………….…………

1.2. Loại hình sản xuất:……………………………..………....……………

1.3. Địa chỉ:……………………………………............... ………………....

1.4. Số điện thoại:........................................; Fax: ………………………….

2. Các thay đổi hoạt động sản xuất của cơ sở

Chỉ nêu các thông tin, số liệu biến động so với các thông tin, số liệu đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

3. Thông tin về công tác bảo vệ môi trường

3.1. Môi trường nước và nước thải

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng (nước giếng khoan, nước mặt, nước máy; …m3/ngày);

- Công đoạn và khối lượng nước thải (m3/ngày) phát sinh;

- Biện pháp xử lý và nguồn tiếp nhận nước thải;

- Kết quả phân tích nước thải sau xử lý.

3.2. Chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Các loại chất thải rắn thông thường (chủng loại, số lượng theo tháng);

- Các loại chất thải nguy hại (chủng loại, số lượng theo tháng);

- Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại;

- Đơn vị thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại;

- Các biện pháp xử lý chất thải rắn khác (nếu có).

3.3. Tiếng ồn và khí thải

- Nguồn phát sinh tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn;

- Các nguồn phát sinh khí thải và các biện pháp xử lý khí thải;

- Kết quả phân tích nồng độ khí thải sau xử lý, chất lượng không khí xung quanh,…

3.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác nếu có

4. Các vấn đề về môi trường còn tồn tại

5. Kết luận và kiến nghị

 

 

(Địa danh), ngày…thángnăm 20…

Chủ cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy