KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Email In PDF.

Phụ lục XI

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC

TẠM NGỪNG KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

(Kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng  11  năm 2012

của Bộ Tài chính)

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP

_

 

Số: ….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

…, ngày…   tháng…    năm 20…

THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Bộ Tài chính.

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

……………………..………...…......................................................................

……………………..………...…......................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư) số…do...(tên cơ quan cấp)... cấp ngày… tháng… năm…

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số........... cấp lần đầu ngày .... tháng... năm...... (điều chỉnh lần thứ ..... ngày …tháng… năm… ).

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán như sau:

Thời gian tạm ngừng: .........................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ….. tháng ….. năm …………………….

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ….. tháng ….. năm …………………….

Lý do tạm ngừng:

…………………………………………………………………………………..

2. Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ  tên và đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy