KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm của Công ty quản lý quỹ ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm của Công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 09

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm

của Công ty quản lý quỹ

(ban hành kèm theo Thông tư  số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC  hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

 

Tên Công ty quản lý quỹ:......

Số Công văn:...........

V/v báo cáo hoạt động tháng/quý/năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


  ........, ngày......tháng......năm...

 

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Tháng…..năm…..)

 

I. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ

1. Hoạt động quản lý Quỹ

STT

Nội dung

Quỹ có tư cách pháp nhân

Quỹ không có tư cách pháp nhân

Tổng

Lũy kế từ đầu năm

Công ty ĐTCK đại chúng

Công ty ĐTCK riêng lẻ

Công ty ĐTCK bất động sản

Quỹ đóng

Quỹ mở

Quỹ ĐT BĐS

Quỹ ETF

Quỹ thành viên

(1)

(2)

 

(3)

 

 

(4)

 

 

 

(5)=(3) +(4)

 

1

 Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng phí thu được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ phí quản lý  trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thưởng (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí chào bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí mua lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Hoạt động quản lý danh mục đầu tư

STT

Số hợp đồng còn hiệu lực

Số hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Phí quản lý

 

Nhà đầu tư trong nước

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

1

Tổng

 

 

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

2

Tổng

 

 

 

3

Tổng (3=1+2)

 

 

 

 

3.  Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

STT

Nội dung

Số lượng

Phí tư vấn

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng

 

 

1

Đối tượng trong nước

 

 

2

Cá nhân

 

 

 

Tổ chức

3

 

2

Đối tượng nước ngoài

 

 

2

Cá nhân

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

Tổng

 

 

 

4.     Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật

STT

Nội dung

Số lượng

Giá trị

Giá trị lũy kế

Mức phí trung bình (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

1

Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết loại hình dịch vụ)

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

2

Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó

 

 

 

 

 

Hợp đồng…(loại hợp đồng)

 

 

 

 

 

Đối tượng trong nước

 

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

 

Đối tượng nước ngoài

 

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

Phí thu được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng phí thu được

 

 

 

 

 

II. Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty

1.  Cơ cấu tổ chức

STT

Nội dung

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

 

Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở, VPĐD, người nước ngoài, người Việt Nam)

 

 

 

Trong đó

 

 

1

Trụ sở chính

 

 

 

Tổng số nhân viên tại trụ sở

 

 

 

Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản có chứng chỉ hành nghề

 

 

2

Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)

 

 

 

Tổng số nhân viên tại chi nhánh

 

 

 

Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề

 

 

3

Văn phòng đại diện

 

 

 

Tổng số nhân viên tại VPĐD

 

 

 

2.  Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)

STT

Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo

Số lượng nhân viên tham dự

Giảng viên

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

1.    Khung pháp lý

2.    Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

3.    Các vấn khác phát sinh

 

 

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy