KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Báo cáo quản trị rủ ro của công ty chứng khoán ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo quản trị rủ ro của công ty chứng khoán

Email In PDF.

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

 

Tên công ty chứng khoán
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……(số công văn)
V/v báo cáo Quản trị rủi ro

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên người đại diện theo pháp luật của Công ty

Họ và tên:                                                      Điện thoại:                                    Email:

Tên trưởng bộ phận quản trị rủi ro:

Họ và tên:                                                      Điện thoại:                                    Email:

I. Thông tin khái quát về công ty

1. Mô tả cơ cấu tổ chức của công ty:

 

2. Các hoạt động kinh doanh công ty đang thực hiện

 

Hoạt động kinh doanh

Không

a)

Môi giới chứng khoán

 

 

b)

Tự doanh chứng khoán

 

 

c)

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

 

 

d)

Tư vấn đầu tư chứng khoán

 

 

đ)

Dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán

 

 

e)

Dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán

 

 

2. Phân bổ doanh thu

Tổng doanh thu: ……………………đồng

Doanh thu hoạt động kinh doanh/Tổng doanh thu

% (cuối kỳ báo cáo)

% (đầu kỳ báo cáo)

Môi giới chứng khoán

 

 

Tự doanh chứng khoán

 

 

Tư vấn chứng khoán

 

 

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

 

 

Dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán

 

 

Dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán

 

 

3. Trong vòng 12 tháng tính từ 6 tháng trước và 6 tháng liền sau, nhận định nào sau đây mô tả chính xác nhất chiến lược kinh doanh của công ty:

□ Không thay đổi định hướng chiến lược

□ Thay đổi rất ít định hướng chiến lược, đủ nguồn lực và kỹ năng để triển khai chiến lược

□ Thay đổi tương đối định hướng chiến lược, đủ nguồn lực và kỹ năng để triển khai chiến lược

□ Thay đổi thường xuyên định hướng chiến lược, đủ nguồn lực và kỹ năng để triển khai chiến lược

□ Thay đổi thường xuyên định hướng chiến lược, không đủ nguồn lực và kỹ năng để triển khai chiến lược

Mô tả chi tiết chiến lược kinh doanh của công ty phù hợp với nhận định đã chọn ở trên

 

4. Nhận định nào dưới đây mô tả chính xác nhất khả năng thanh khoản và lợi nhuận của công ty:

□ Có khả năng hoạt động liên tục có lãi và có tăng trưởng lớn về doanh thu trong vòng 2 năm qua. Đủ dòng tiền để trang trải các nghĩa vụ nợ

□ Có khả năng hoạt động liên tục có lãi và tăng trưởng doanh thu ổn định trong vòng 2 năm qua. Đủ dòng tiền để trang trải các nghĩa vụ nợ

□ Có khả năng hoạt động liên tục có lãi nhưng không có tăng trưởng doanh thu trong vòng 2 năm qua

□ Đủ dòng tiền để trang trải nghĩa vụ nợ

□ Công ty lỗ 2 năm liên tục, xuất hiện xu hướng mất khách hàng và giảm doanh thu. Dòng tiền thấp để trang trải nghĩa vụ nợ

□ Công ty lỗ 3 năm liên tục hoặc hơn và có nhiều ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán, soát xét gần nhất. Dòng tiền âm

5. Nhận định nào sau đây mô tả chính xác nhất bất cứ khiếu kiện/đòi nợ nào nếu có mà công ty đang gặp phải:

□ Không có khiếu kiện/đòi nợ nào

□ Không có khiếu kiện/đòi nợ đáng kể nào

□ Có thể có khiếu kiện/đòi nợ nhưng đã được bảo hiểm đầy đủ

□ Có thể có khiếu kiện/đòi nợ vượt qua khoản chi trả của bảo hiểm, của công ty. Có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của công ty

□ Có các khiếu kiện/đòi nợ vượt quá chi trả bảo hiểm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của công ty

Nếu có bất kỳ khiếu kiện/đòi nợ, đề nghị mô tả chi tiết bản chất và giá trị khoản khiếu kiện/đòi nợ đó

 

6. Công ty hoặc nhân viên công ty có đang thuộc diện kiểm tra/thanh tra/điều tra hay không?

7. Công ty hoặc nhân viên công ty có bị xử phạt trong vòng 3 năm gần nhất hay không? Đề nghị chi tiết các hình thức xử phạt đối với công ty và nhân viên công ty phải chịu (nếu có).

8. Mô tả ngắn gọn cách công ty thích ứng với những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý và cách thức đối phó với những thay đổi đó.

9. Công ty có tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho nhân viên của mình không?

Hoạt động đào tạo

Không

Đào tạo kỹ năng bán hàng

 

 

Đào tạo tuân thủ

 

 

Hội thảo ngành

 

 

Đào tạo kỹ năng cho cán bộ tuyến sau

 

 

Đào tạo liên quan đến sản phẩm dịch vụ

 

 

Các nội dung đào tạo khác

 

 

10. Số lượng nhân viên theo chức năng

Các bộ phận

Số lượng

Ban điều hành

 

Pháp chế và tuân thủ

 

Tài chính kế toán

 

Giao dịch và môi giới

 

Khối hỗ trợ tuyến sau

 

Khác

 

11. Nhận định nào sau đây mô tả chính xác nhất kinh nghiệm trung bình của các nhân viên chủ chốt và thành viên ban điều hành:

□ Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành

□ 10 - 15 năm kinh nghiệm

□ 5 - 10 năm kinh nghiệm

□ 3 - 5 năm kinh nghiệm

□ Dưới 3 năm kinh nghiệm

Nếu thấy cần thiết, có thể cung cấp thêm thông tin vào bảng dưới đây

 

12. Mô tả ngắn gọn thành phần HĐQT, tần suất họp HĐQT, chế độ báo cáo nội bộ, quy trình ra quyết định và trao đổi thông tin.

13. Mô tả ngắn gọn văn hóa nhân viên và ban điều hành của công ty, cơ chế tuân thủ và kiểm soát, các giá trị đạo đức nghề nghiệp và quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

II. Quản trị rủi ro

1. Chính sách rủi ro

a) Mô tả chính sách rủi ro của công ty

b) Khả năng chấp nhận rủi ro của công ty

2. Rủi ro hoạt động

a) Mô tả rủi ro hoạt động của công ty

b) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro hoạt động của công ty

3. Rủi ro thị trường

a) Mô tả rủi ro thị trường của công ty

b) Các công cụ tài chính nào chịu rủi ro thị trường

c) Mô tả phương pháp đo lường và hạn mức rủi ro thị trường của công ty

d) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro thị trường của công ty

4. Rủi ro thanh toán

a) Mô tả rủi ro thanh toán của công ty

b) Mô tả phương pháp đo lường và hạn mức rủi ro thanh toán của công ty

c) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro thanh toán của công ty

5. Rủi ro thanh khoản

a) Mô tả rủi ro thanh khoản của công ty

b) Mô tả phương pháp đo lường và hạn mức rủi ro thanh khoản của công ty

c) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản của công ty

6. Rủi ro pháp lý

a) Mô tả rủi ro pháp lý của công ty

b) Mô tả biện pháp quản trị rủi ro pháp lý của công ty

7. Rủi ro khác (nếu có)

Mô tả rủi ro, phương pháp đo lường, hạn mức rủi ro và biện pháp quản trị rủi ro.

8. Số lần vượt hạn mức rủi ro: …………………. lần

Yêu cầu giải thích rõ nguyên nhân và mô tả biện pháp xử lý đã sử dụng

Công ty xin cam đoan tính chính xác và đầy đủ của báo cáo trên đây và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với tính chính xác và đầy đủ của báo cáo.

 

 

Ngày …. tháng …. năm ….
Tổng giám đốc
Ký tên, Đóng dấu

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy