KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề

Email In PDF.
MẪU SỐ 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề)

MẪU SỐ 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề)

 

<TÊN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG>

<TÊN CƠ SỞ DẠY NGHỀ>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

NĂM ..........

 

 

 

 

 

 

 

 

....... tháng ....... năm........


NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

 

 

 

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

PHẦN I.

GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ DẠY NGHỀ

 

1

Thông tin chung cỦa CƠ SỞ DẠY NGHỀ

 

2

Thông tin khái quát vỀ lỊch sỬ phát triỂn và thành tích nỔI bẬt cỦa CƠ SỞ DẠY NGHỀ

 

3

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ

 

4

Các nghỀ đào tẠo và quy mô đào tẠo cỦa CƠ SỞ DẠY NGHỀ

 

5

Cơ sỞ vẬt chẤT, thư viỆn, tài chính

 

PHẦN II.

KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ

 

1

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

2

TỔNG QUAN CHUNG

 

2.1

Căn cứ tự kiểm định

 

2.2

Mục đích tự kiểm định

 

2.3

Yêu cầu tự kiểm định

 

2.4

Phương pháp tự kiểm định

 

2.5

Các bước tiến hành tự kiểm định

 

3

TỰ ĐÁNH GIÁ

 

3.1

Tổng hợp kết quả tự kiểm định[1]

 

3.2

Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

 

3.2.1

Tiêu chí 1. Mục tiêu và nhiệm vụ[2]

 

3.2.2

Tiêu chí 2.Tổ chức và quản lý

 

3.2.3

Tiêu chí 3. Hoạt động dạy và học

 

3.2.4

Tiêu chí 4. Giáo viên và cán bộ quản lý

 

3.2.5

Tiêu chí 5. Chương trình và giáo trình

 

3.2.6

Tiêu chí 6. Thư viện

 

3.2.7.

Tiêu chí 7. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học

 

3.2.8

Tiêu chí 8. Quản lý tài chính

 

3.2.9

Tiêu chí 9. Các dịch vụ cho người học nghề

 

PHẦN III.

   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

 

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Quyết định thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề (hoặc Quyết định kiện toàn Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề)

Phụ lục 2. Kế hoạch tự kiểm định của cơ sở dạy nghề

Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng[3]

Mẫu 1.1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH

 

 

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số)

Điểm chuẩn

Cơ sở dạy nghề tự đánh giá

 

ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC

 

 

 

Tổng điểm

 

 

1

Tiêu chí 1: Mục tiêu và nhiệm vụ

 

 

 

Tiêu chuẩn 1.1………………………..…….

 

 

 

Chỉ số 1 …………………………………

 

 

 

Chỉ số 2 …………………………………

 

 

 

Chỉ số ...........……………………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 1.2…………………………….....

 

 

 

Chỉ số 1 …………………………………

 

 

 

Chỉ số 2 …………………………………

 

 

 

Chỉ số ......………………………………

 

 

 

Tiêu chuẩn 1.3…………………………….....

 

 

 

Chỉ số 1 …………………………………

 

 

 

Chỉ số 2 …………………………………

 

 

 

Chỉ số ......………………………………

 

 

 

....

 

 

 

....

 

 

2

Các Tiêu chí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trình bày tương tự như Tiêu chí 1

 

 

 


Mẫu 1.2. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TIÊU CHÍ <N>

(N = 1 – 9)

 

Đánh giá tổng quát tiêu chí <N>:

 

Mở đầu (ngắn gọn): phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở dạy nghề, phản ánh về các chỉ số, tiêu chuẩn trong tiêu chí.

 * Những điểm mạnh: (tóm tắt phần mô tả những điểm mạnh trong phần đánh giá các tiêu chuẩn trong tiêu chí <N>)

* Những tồn tại và kế hoạch:  (tóm tắt những tồn tại và kế hoạch khắc phục trong phần đánh giá các tiêu chuẩn trong tiêu chí <N>)

 

 

Tiêu chuẩn N.1: ............................................................................................

a)....................................................................................................................

b) ...................................................................................................................

....................................................................................................................

i) ...................................................................................................................

 

 

1. Mô tả

Chỉ số 1 (a) . ..............................................................................................................

Tự đánh giá chỉ số 1 (a):

 

Chỉ số 2 (b).................................................................................................................

Tự đánh giá chỉ số 2 (b):

 

Chỉ số i.......................................................................................................................

Tự đánh giá chỉ số i:

 

2. Đánh giá

- Điểm mạnh: ……………………………………………………………………….

- Điểm tồn tại:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….........

3. Kế hoạch:

…………………………………………………………………………………………………

4. Tự đánh giá tiêu chuẩn N.1 đạt: n điểm


 

Tiêu chuẩn N.2: ............................................................................................

a)....................................................................................................................

b) ...................................................................................................................

....................................................................................................................

i) ...................................................................................................................

 

 (Trình bày tương tự Tiêu chuẩn N.1)

 

 

Tiêu chuẩn N.j: ............................................................................................

a)....................................................................................................................

b) ...................................................................................................................

....................................................................................................................

i) ...................................................................................................................

 

 

 

(Trình bày tương tự Tiêu chuẩn N.1)

 


Mẫu 1.3. BẢNG MÃ MINH CHỨNG

Số TT

Tiêu chí, Tiêu chuẩn

Chỉ số

Mã minh chứng

Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số

Tên minh chứng

1     

1.1

 Chỉ số 1

1.1.1.01

 

 

2            

 

 

1.1.1.02

 

 

3            

 

 

1.1.1.03

 

 

4            

1.1

 Chỉ số 2

1.1.2.01

 

 

5            

 

 

 

(Ví dụ 1.1.1.02)

 

6            

 

 

1.1.2.02

 

 

7            

 

 

1.1.2.03

 

 

8            

 

 

1.1.2.04

 

 

9            

 

 

1.1.2.05

 

 

10         

1.2

 Chỉ số 1

1.2.1.01

 

 

11         

 

 

1.2..1.02

 

 

12         

 

 

1.2.1.03

 

 

13         

 

 

1.2.1.04

 

 

14         

 

 

1.2.1.05

 

 

15         

 

 

………

 

 

 

            (Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số  lượng minh chứng của đơn vị)

            Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ Trích yếu nội dung;  Ngày, tháng, năm ban hành; Người có thẩm quyền ký ban hành).

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy