Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm

Email In PDF.
PHỤ LỤC 14: BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 14

(Ban hành kèm theo Thông tư s 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

- Tên cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:.........................................................................................

- Kỳ báo cáo: …………………………..Từ………………………đến.................................................

Phần 1: Số lượng đại lý bảo hiểm

STT

Chỉ tiêu

Đại lý cá nhân

Đại lý t chức

Tổ chức

Cá nhân trong tổ chức

1

Tng s đại lý hoạt động cuối kỳ

 

 

 

2

Tổng số đại lý tăng trong kỳ báo cáo

 

 

 

 

Đại lý tuyển mới trong kỳ

 

 

 

Đại lý tái tục hợp đng

 

 

 

3

Tng s đại lý giảm trong kỳ

 

 

 

 

Đại lý thôi việc trong kỳ

 

 

 

Đại lý hết hạn hợp đng

 

 

 

4

Đại lý vi phạm quy định pháp luật

 

 

 

Phần 2: Danh sách đại lý bảo hiểm

STT

Họ và tên đại lý bảo hiểm

Ngày tháng năm sinh

Số CMTND/ Mã s thuế

Chng ch đại lý bảo him

Hợp đồng đại bảo him

Ngày thôi việc

Tình trạng

Ghi chú

Số

Ngày

Số

Ngày

Tăng

Giảm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

ĐI LÝ CÁ NHÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

ĐI LÝ TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

Tên tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.1.

Cá nhân thuộc t chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Tên t chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.1.

Cá nhân thuộc tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký và đóng dấu)

 

Hướng dẫn lập Báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm

1. Mục đích: Báo cáo này được dùng để báo cáo tình hình đại lý của doanh nghiệp

2. Kết cấu báo cáo:

Báo cáo gồm các cột và các dòng:

- Các cột phản ánh thông tin của đại lý

- Các dòng được phản ánh tách biệt 2 phn: Phần A- Đại lý cá nhân, Phần B - Đại lý tổ chức: Trong phần đại tổ chức được chi tiết từng đại lý cá nhân thuộc tổ chức đó

3. Cách ghi

Cột 1: Ký hiệu để phân loại đại lý

+ Đại lý cá nhân: Ký hiệu A1, A2,... cho mỗi đại lý cá nhân

+ Đại lý tổ chức: Ký hiệu B1, B2... cho mỗi đại lý tổ chức

+ Cá nhân thuộc tổ chức: Ký hiệu B1.1., B1.2... tương ứng với cá nhân thuộc đại lý tổ chức B1....

Cột 2: Ghi họ và tên của đại lý cá nhân: đối với đại lý tổ chức thì ghi rõ tên của tổ chức đại lý và địa điểm của tổ chức đại lý, sau đó ghi rõ họ và tên của từng đại lý cá nhân thuộc tổ chức đó theo từng dòng.

Cột 3: Ghi ngày, tháng, năm sinh của từng đại lý cá nhân (theo định dạng DD/MM/YY)

Cột 4: Ghi số chứng minh thư nhân dân của đại lý cá nhân/mã số thuế của đại lý tổ chức

Cột 5: Ghi số chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm

Cột 6: Ghi rõ ngày được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm (theo định dạng DD/MM/YY)

Cột 7: Ghi số hợp đồng ca đại lý đã ký với DNBH đến thời điểm báo cáo

Cột 8: Ghi ngày ký hợp đồng đại lý (theo định dạng DD/MM/YY)

Cột 9: Ghi ngày thôi việc ca đại lý (theo định dạng DD/MM/YY)

Cột 10,11: ghi tình trạng của đại lý:

+ Cột 10: Phản ánh đại lý tăng trong kỳ báo cáo, cụ thể ghi 1a đối với đại lý tuyến mới trong kỳ báo cáo, ghi 1b đối với đại lý tái tục hợp đồng

+ Cột 11: Phản ánh đại lý giảm trong kỳ báo cáo, ghi (-1a) đi với đại lý thôi việc, ghi (-1b) đối với đại lý hết hạn hợp đồng trong kỳ báo cáo;

Cột 12: Ghi chú các nội dung cần thiết khác (nếu có)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy