17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Đơn xin giao đất có rừng - cộng đồng dân cư ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin giao đất có rừng - cộng đồng dân cư

Email In PDF.
Mẫu số 01c/ĐĐ: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT CÓ RỪNG (Dùng cho cộng đồng dân cư)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

  Mẫu số 01c/ĐĐ

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT CÓ RỪNG

(Dùng cho cộng đồng dân cư)

 

 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................................

 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................

 

 

 

 

1. Tên cộng đồng dân cư (viết chữ in hoa)*.......................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Họ tên người đại diện (viết chữ in hoa): .......................................................................

Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...................

4. Địa điểm khu đất có rừng xin giao: ...........................................................................

5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................

6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

 

..., ngày ...  tháng ...  năm...

Người đại diện

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

  1. Về nhu cầu của cộng đồng dân cư xin giao đất: ......................................................

 .......................................................................................................................................

  2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................

 .......................................................................................................................................

 

..., ngày ...  tháng ... năm...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

                 

 * Ghi “Cộng đồng dân cư”, sau đó ghi tên của cộng đồng dân cư theo điểm dân cư nông thôn gồm thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy