KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh GPHĐ của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh GPHĐ của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

Email In PDF.
MẪU SỐ 4: ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng)

MẪU SỐ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*****

 ..................  ngày  …….tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:  ………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Tên công trình:

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm, cơ quan cấp) hoặc hợp đồng thuê đất

4. Giấy phép hoạt động của  công trình (số, ngày tháng năm, nơi cấp)

5. Vị trí địa lý  (kinh độ, vĩ độ)

6. Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh)

7. Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông…

9. Các yếu tố quan trắc:

10. Thời gian hoạt động:  từ ngày….tháng ….năm ….  đến ngày….tháng ….năm …

11. Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây:

(Ghi rõ thời gian/loại công việc mà tổ chức, cá nhân xin gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động)

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy phép và quy định pháp luật có liên quan./.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy