KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Chứng khoán Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ______________________________________________________________________________

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

Email In PDF.
Article Index
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
Chương III CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Chương IV THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Chương V ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN
Chương VI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Chương VII QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Chương VIII CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chương IX THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Chương X GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Chương XI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Tất cả trang
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XI, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006

 

QUỐC HỘI

Luật số: 70/2006/QH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoá XI, kỳ họp thứ 9

(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)

LUẬT

CHỨNG KHOÁN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.