Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn Thủ tục Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng ______________________________________________________________________________

Thủ tục Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu mười ngày trước khi thực hiện việc phát hành.

+ Sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có)

+ Sau khi UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ, công ty được tiến hành phát hành cho cổ đông hiện hữu

Trong thời hạn mười ngày sau khi hoàn thành việc phát hành, tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả phát hành cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đồng thời báo cáo Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Tiếp nhận, xem xét hồ sơ

+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên quan (nếu cần)

+ Công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp

- Cách thức thực hiện:

+    Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa)

+    Hoặc theo đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng bao gồm:

+    Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;

+    Báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất và tài liệu cần thiết khác chứng minh nguồn vốn hợp pháp dùng để phát hành thêm cổ phiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quy định do không quy định kết quả đầu ra

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố thông tin trên website UBCKNN

- Lệ phí (nếu có):

Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán):

+Chào bán dưới 50 tỷ: lệ phí  10.000.000đ;

+Chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ;

+Chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ;

+Chào bán từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

Phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có đủ nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính gần nhất có xác nhận của kiểm toán

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

Phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có đủ nguồn thực hiện từ các nguồn sau đây:

+    Quỹ đầu tư phát triển;

+    Quỹ thặng dư vốn (phần vốn công ty cổ phần được hưởng theo chế độ);

Trường hợp thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để thực hiện dự án đầu tư thì công ty chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau ba năm kể từ khi dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Trường hợp thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu phát hành thêm thì công ty chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

+Lợi nhuận tích luỹ;

+Quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân hàng (nếu có)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+    Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của BTC hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng; hiệu lực ngày 25/4/2007

+    Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy