KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Tờ khai đăng ký thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế

Email In PDF.
Tờ khai đăng ký thuế
Mẫu số: Form No: 05-ĐK-TCT (Ban hàng kèm theo Thông tư của Bộ tài chính số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế)

 

Ảnh Photo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mẫu số:

Form No:

05-ĐK-TCT

 
 

 

 

 

 

 

DÙNG CHO CÁ NHÂN NỘP THUẾ THU NHẬP CAO

For high income earner's

 

Ngày CQT nhận TK

 

 

 

 

 

 

 

MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only

 

 

Date of receive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

1. HỌ VÀ TÊN (CHỮ IN):

Full name (in capital)

 

2. Tên khác (nếu có)

Other name (if available)

 

3. Địa chỉ thường trú:

Resident address

 

4. Cơ quan chi trả thu nhập

Employer

 

3a. Số nhà, đường phố, thôn xã:

Street number, Street name or Commune

 

4a. Mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập

Tax identification number of employer

 

3b. Tỉnh/ Thành phố:

Province/ City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b. Tên cơ quan chi trả thu nhập:

Name of employer

 

3c. Quận/ Huyện:

District

 

 

4c. Địa chỉ cơ quan chi trả thu nhập

Số nhà, đường phố, thôn xã:

Street number, street name or commune

 

3d. Điện thoại:                                      Fax:

Tel

 

 

 

 

4d. Tỉnh/Thành phố:

Province/City

 

5. Chứng minh thư hoặc hộ chiếu

Identify or Passport

 

 

5a. Ngày sinh: …./…./……

Date of Birth

 

4e. Quận/Huyện:

District

 

5b. Quốc tịch:

Nationality

 

4f. Điện thoại:                            Fax:

Tel

 

 

 

 

5c. Số CMTND/ Hộ chiếu

Identify or Passport number

 

6. Nghề nghiệp

Occupation

 

5d. Ngày cấp:

Date of issuance

 

 

 

 

 

7. Tháng bắt đầu có TN chịu thuế:   …../…../……

First month of taxable income

 

5e. Nơi cấp (tỉnh/thành phố hoặc nước nào):

Place of issuance

 

 

 

8. Tài khoản cá nhân:

Personal account

Số tài khoản:

Account number

Tên ngân hàng:

Name of Bank

 

9. Đăng ký phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân:

Method of individual income tax payment

10. Tình trạng đăng ký thuế

Tax registration status

Khấu trừ qua cơ quan chi trả TN

Withhold by payer

Cấp mới

New registration

Đăng ký lại

Re-registration

Trực tiếp nộp tại cơ quan thuế

Directly paid to tax office

 

Chuyển địa điểm

Relocation

 

Khác

Other

 

11. Nơi đăng ký quyết toán thuế:

Tax Office of tax finalization

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng.

I certify that all information declared here is true

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)

Full name of declarant (in capital)

Ngày kê khai: …./…./……

Date of declare

Chữ ký người kê khai:

Signature of declarant

 

 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi (for tax office only):                    Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./………….

 

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Nơi đăng ký nộp thuế

 

 

     

 

Mục lục ngân sách:

Cấp

 

Chương

 

Loại

 

Khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MẪU SỐ: 05-ĐK-TCT

FORM NO.: 05-ĐK-TCT

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

INSTRUCTION FOR DECLARING THE REGISTRATION FORM

1. Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên của cá nhân đăng ký thuế trên chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Nếu là người nước ngoài thì phải phiên âm tên sang tiếng La Tinh.

Name (Full name): Write clearly, sufficiently in capital letter the name of an individual who registers as the name provided in his identity card or passport. If the individual is foreigner, his name should be written in Latin characters.

2. Tên khác (nếu có): Ghi tên thường dùng khác với tên trong chứng minh thư hoặc hộ chiếu nếu có.

Other names (if any): Write the regular name other than the name in identity card or passport, if any.

3. Địa chỉ thường trú: Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, nếu là người nước ngoài ghi rõ nơi cư trú. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

Address: Write clearly the house’s number, street, village, commune, district, province/city where the permanent residence or temporary residence is registered, in case of foreigner, write clearly the place of residence. If telephone and fax numbers are available, please write region code – telephone/fax number.

4. Cơ quan chi trả thu nhập: Tên cơ quan chi trả thu nhập mà cá nhân thực hiện đăng ký thuế và địa chỉ cơ quan chi trả thu nhập đó (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố). Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax.

Income paying company: Name of the income paying company with which the individual does the tax registration and also the address (write in full the house’s number, street, village, commune, district, province/city). If telephone and fax numbers are available, please write region code – telephone/fax number.

5. Số CMT hoặc hộ chiếu của cá nhân: ghi rõ ngày sinh, quốc tịch, số chứng minh thư nhân dân do cơ quan Công an cấp hoặc hộ chiếu nếu là người nước ngoài,  ngày cấp, nơi cấp (chỉ ghi tỉnh, thành phố cấp đối với CMT, nước cấp nếu là hộ chiếu).

ID Number or personal passport: write in full the date of birth, nationality, ID issued by Police authorities or passport in case of foreigner, place and date of issuance (write province, city of issuance only for ID, country of issuance only for passport).

6. Nghề nghiệp: Ghi theo giấy phép kinh doanh và ngành nghề thực tế đang kinh doanh.

Profession: Write in accordance with the Business Licence and the present business sectors.

7. Tháng bắt đầu có thu nhập chịu thuế:

First month arising taxable income

8. Tài khoản cá nhân: Ghi rõ số tài khoản cá nhân tại Ngân hàng nơi mở tài khoản.

Banking Account: clearly write the personal account number at the Bank where the account is opened.

9. Đăng ký phương pháp tính thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:  Nếu cá nhân nộp thuế qua cơ quan chi ttả thì đánh dấu X vào ô khấu trừ qua cơ quan chi trả thu nhập, nếu cá nhân nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế  thì đánh dấu X vào ô trực tiếp nộp tại cơ quan thuế.

Register the payment method of personal income tax: If an individual pays tax through income paying company, mark X in the box “withheld by income payer”, if an individual directly pays tax at tax offices, then mark X in the box “directly paid to tax office”.

10. Tình trạng đăng ký thuế: nếu cá nhân lần đầu tiên đăng ký thuế để cấp mã số thuế thì đánh dấu X vào ô Cấp mới.

Nếu cá nhân đã được cấp mã số thuế  nhưng  sau một thời gian không kê khai nộp thuế nay tiếp tục đăng ký thuế để kê khai nộp thuế  thì đánh dấu X vào ô đăng ký lại.

Nếu cá nhân chuyển địa điểm từ tỉnh/ thành phố này sang tỉnh thành phố khác và nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì đánh dấu X vào ô Chuyển địa điểm.

Status of tax registration: if an individual for the first time does the tax registration for the tax identification number, then mark X in the box “New Registration”.

In case an individual has been provided with tax identification number but after a period of time during which he does not file and pay tax and now desires to re - register to pay tax, then mark X in the box “re-registration”.In case an individual moves to the other province/city and directly pays tax at tax offices, then mark X in the box “relocation”.

11. Nơi đăng ký quyết toán thuế: Cơ quan thuế mà cơ sở nộp tờ khai quyết toán thuế hàng năm.

Tax office of tax finalization: Tax office at which the business entity finalization tax.


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy