KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán

Email In PDF.
Mẫu số: 03/THKH THÔNG BÁO NỘP THUẾ (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoản)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỤC THUẾ.........

CHI CỤC THUẾ ........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

--------

Số: …….............….         

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

 

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân

 nộp thuế theo phương pháp khoản)

 

               Kính gửi:......................................................................................

                Mã số thuế: .................................................................................

               Địa chỉ nhận thông báo :..............................................................

 

            Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

            Căn cứ Tờ khai thuế của ............................... nộp ngày .................................

            Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) ……........……. và xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Tổ nghiệp vụ;

            Chi cục thuế ……………......……….. thông báo:

 

1.       Số thuế môn bài phải nộp năm nay/ 6 tháng cuối năm:

 

(Phần nội dung thuế môn bài được thông báo trong Thông báo thuế đầu năm hoặc tháng có phát sinh thuế môn bài mới)

 

2.       Số thuế phải nộp một tháng của năm là:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Loại thuế

Số tiền

(1)

(2)

(3)

1

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 

2

Thuế GTGT

 

3

Thuế Tài nguyên

 

4

Phí bảo vệ môi trường

 

Tổng thuế khoán:

 

 

Số thuế trên được khoán ổn định cho các tháng trong năm ..........….

-          Hộ nộp khoán phải nộp số thuế trên vào NSNN hàng tháng, hạn cuối cùng nộp thuế mỗi tháng ngày cuối cùng của tháng.

-          Trường hợp hộ nộp thuế khoán muốn nộp thuế một lần cho cả quý (số thuế 1 tháng x3) thì hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.

 

3.       Nơi nộp thuế khoán:

 

 

 
                           Nộp cho uỷ nhiệm thu: Tên uỷ nhiệm thu, địa chỉ .......................

 

 
                           Nộp tại trụ sở cơ quan thuế:…………… . địa chỉ...........................

 

 
                           Nộp tại kho bạc: …………………………..địa chỉ.........................

 

§       Thuế Môn bài:               tài khoản ……….…..

§       Thuế TTĐB:                  tài khoản ………..…..

§       Thuế GTGT:                  tài khoản ……………

 

Quá thời hạn nộp thuế nói trên nếu người nộp thuế không thực hiện nộp số tiền thuế theo Thông báo này thì cơ quan thuế được quyền áp dụng phạt nộp chậm. Mức phạt cho mỗi ngày chậm nộp là 0,05% tổng số tiền chậm nộp.

 

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

 

Chi cục thuế ............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                    

- Như trên;

- Lưu VT;....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy