Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Biên bản tiếp người đến khiếu nại, tố cáo về thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản tiếp người đến khiếu nại, tố cáo về thuế

Email In PDF.
Biên bản tiếp người đến khiếu nại, tố cáo về thuế
Mẫu số: 02/KNTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài hính)

TÊN CƠ QUAN THUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                       
BIÊN BẢN TIẾP NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

Hôm nay, hồi .... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:........................................................................................................................

 

Đại diện cơ quan thuế:

Ông/Bà: ................................................... - Chức vụ: ............................................

Ông/Bà: ................................................... - Chức vụ: ............................................

 

Tiếp Ông (bà): .......................................................................................................

CMND số: ................................................. MST:...................................................

(hoặc: Chức vụ: ........................đại diện cho ......................MST: ........................)

Địa chỉ: ..................................................................................................................

 

III. Nội dung làm việc:

...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

IV. Các tài liệu cung cấp cho cơ quan thuế (nếu có):

1...........................................................................................................................

2..............................................................................................................................

 

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao cho ..............................................................

 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

                                

                                                         

           

Ghi chú:

 

1. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc.

2. Đối với các tài liệu công dân cung cấp cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao. 

3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy