KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Thông báo v/v NHNN chấp thuận cho vay có bảm đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo v/v NHNN chấp thuận cho vay có bảm đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá

Email In PDF.
Mẫu 06a/NHNN-CC: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG

Mẫu  06a/NHNN-CC

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số   ……  /TB-NHNN

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ….

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ….

 

Kính gửi: Ngân hàng ….

Căn cứ Thông tư số …/…/TT-NHNN ngày …/…/… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng;

Sau khi xem xét Hồ sơ đề nghị vay cầm cố của Ngân hàng … kèm theo Giấy đề nghị vay vốn theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá (công văn số …. ngày …/../..), Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng …. với các nội dung sau:

1. Số tiền cho vay cầm cố:  … tỷ đồng.

2. Lãi suất cho vay cầm cố:  ….

3. Thời hạn cho vay cầm cố: … ngày kể từ ngày nhận tiền vay.

4. Mục đích vay cầm cố:….

5. Phương thức trả nợ gốc và lãi:….

6. Giấy tờ có giá dùng để cầm cố: ….

7. Ngân hàng … thực hiện vay vốn, trả nợ theo quy định tại Ngân hàng Nhà nước.

Thừa lệnh Thống đốc, Vụ Tín dụng thông báo để Quý Ngân hàng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như đề gửi,
- PTĐ phụ trách (để b/c),
- Sở Giao dịch (để th/h);
- Các Vụ: CSTT, TCKT,
- Lưu VP, Vụ TD.

TL.THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Hồng Hạnh

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy