KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chính ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Email In PDF.
Mẫu quyết định số 03: QUYẾT ĐỊNH Khám người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định số 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /QĐ-KN

A2…, ngày … tháng … năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ….. Nghị định số ……./……./NĐ-CP ngày …./…./…. của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính3 ……………..;

Xét ………………….. 4 ……………………………………………………………………………………;

Tôi, 5 …………………………………….; Chức vụ: .......................................................................

Đơn vị ...................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Khám người ông (bà) …………………...........................................;  Năm sinh: ........................ ;

Nghề nghiệp: ......................................................................................................................... ;

Địa chỉ: ................................................................................................................................. ;

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………….; Cấp ngày …………..; Tại:................................... ;

Quyết định khám người này đã được thông báo cho ông (bà)....................................................

Việc khám người có người chứng kiến là ông (bà) 7 ................................................................. ;

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................. ;

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………….; Cấp ngày …….......……..; tại:............................. ;

Việc khám người được lập biên bản (kèm theo Quyết định này);

Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà): ……………….. để chấp hành;

2. ……………………………………………...;

3. ……………………………………………...

Quyết định này gồm ……… trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

____________

1 Ghi tên cơ quan chủ quản và cơ quan của người lập biên bản theo đúng thể thức văn bản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh nơi lập biên bản.

3 Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước theo Nghị định được áp dụng.

4 Ghi rõ lý do khám người, phương tiện vi phạm hành chính như để xác minh tình tiết làm căn cứ để quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hoặc căn cứ để cho rằng nếu không tạm giữ ngay thì tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu hủy.

5 Họ tên người ra Quyết định khám người.

6 Họ tên người bị khám.

7 Họ và tên người chứng kiến.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy