KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định (cá biệt) của Thường trực Hội đồng nhân dân ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định (cá biệt) của Thường trực Hội đồng nhân dân

Email In PDF.
Mẫu 1.6 – Quyết định (cá biệt) của Thường trực Hội đồng nhân dân
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
….. (1)….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: …. (2) …./QĐ-HĐND

…. (3)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về………………….. (4) …………………..

-------------------------

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN …. (1)…………..

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

.......................................................................... (5) ............................................................... ;

.......................................................................... ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ................................................................. (6) ............................................................

...............................................................................................................................................

Điều ... ...................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều …;
- ……………..;
- Lưu: VT, …. (9) A.xx (10) 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND (7) 
CHỦ TỊCH (8)

(Chữ ký và dấu HĐND)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, thị trấn.

(2) Số thứ tự đăng ký quyết định của Hội đồng nhân dân.

(3) Địa danh

(4) Trích yếu nội dung quyết định.

(5) Các căn cứ khác áp dụng để ban hành quyết định.

(6) Nội dung quyết định.

(7) Thẩm quyền ký văn bản.

(8) Nếu Phó Chủ tịch ký thì ghi:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nếu Ủy viên Thường trực ký thì ghi:

KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy