KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Phiếu trả đơn khiếu nại và hướng dẫn ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu trả đơn khiếu nại và hướng dẫn

Email In PDF.
Mẫu số: 05 PHIẾU TRẢ ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ HƯỚNG DẪN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT- TTCP ngày 26/8/2010 của Tổng Thanh tra)

 

(1)............................
(2) ............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số      /.............(3).....

............ ngày......tháng......năm........

 

PHIẾU TRẢ ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ HƯỚNG DẪN

Kính gửi:.......................................................(4)

Ngày.......tháng......năm..........................................................................(2) nhận được đơn khiếu nại của ông(bà)......................(4) và........................ (5) công dân

Địa chỉ:......................................................................................................................

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; ....................... (2 ) trả lại đơn khiếu nại của ông (bà) và..................(5) công dân.

Đề nghị ông (bà) và....................(5) công dân viết đơn khiếu nại riêng của từng người, gửi đến .........................(6) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Tài liệu gửi trả lại kèm theo (nếu có).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Lưu ......

....................................................... (7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

_________________________

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan, đơn vị ra văn bản trả đơn và hướng dẫn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị trả đơn và hướng dẫn.

(4) Họ tên của một trong những người khiếu nại.

(5) Số lượng người khiếu nại có tên trong đơn.

(6) Chức danh Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

(7) Chức danh Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi phiếu trả đơn và hướng dẫn.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy