KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị chiết khấu ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị chiết khấu

Email In PDF.
MẪU SỐ: 02/QTCK GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIẾT KHẤU

 

MẪU SỐ: 02/QTCK

NGÂN HÀNG  
.......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số: ......./CV

….., ngày … tháng … năm 200….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIẾT KHẤU

Kính gửi:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Sở Giao dịch hoặc NHNN chi nhánh được ủy quyền

 

Tên tôi là: ………………………………… Chức vụ:....................................................................

Đại diện Ngân hàng: .............................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Mã số ngân hàng: ………………… Điện thoại: …………………… Fax: ......................................

Tài khoản tiền gửi Đồng Việt Nam số: ……………………… Tại:.................................................

Hạn mức chiết khấu được NHNN phân bổ là: ……… tỷ đồng;

Hạn mức chiết khấu chưa sử dụng: …………… tỷ đồng.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chiết khấu các giấy tờ có giá sau:

Đơn vị: Đồng

STT

Loại giấy tờ có giá

Lãi suất phát hành (%/năm)

Ngày đến hạn TT

Thời hạn còn lại của GTCG

Giá trị của GTCG

Tên, kỳ hạn, mã số

Hình thức

Theo mệnh giá

Theo số tiền thanh toán

Phát hành

Trả lãi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

x

x

Hình thức chiết khấu: ………. (ghi rõ chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại hoặc chiết khấu có kỳ hạn bao nhiêu ngày).

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Quy chế chiết khấu của NHNN đối với các ngân hàng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Mã chữ ký điện tử)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy