Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản

Email In PDF.
ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

MẪU SỐ 04

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                                                                                  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT)

KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:        Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................

Trụ sở tại:.................................................................................................

Điện thoại:......................................., Fax:..............................................

Xin được trả lại (tên giấy phép, số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp)…………………………………………………………………………….

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò cần làm rõ các nội dung sau:

- Diện tích xin trả lại  là….. (ha, km2) thuộc Giấy phép thăm dò số.... ngày... tháng... năm.....

- Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là....................... (ha, km2).

(Các diện tích xin trả lại và xin tiếp tục thăm dò phải có toạ độ các điểm khép góc xác định trên bản đồ kèm theo.)

- Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục...................... ĐVN.)

Lý do xin trả lại .......................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

                                                                                          (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                  Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

-

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy