KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

Email In PDF.
Phụ lục số 02.ĐGH ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)


Phụ lục số 02.ĐGH

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

V/v đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

……, ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:
hoặc:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh………..

 

Căn cứ Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý vay, trả nợ nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế;

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngoại hối và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định;

Căn cứ công văn số         ngày …/…/… của Ngân hàng Nhà nước ……. xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài;

Căn cứ vào Hợp đồng vay vốn đã ký với Bên (các bên) cho vay nước ngoài ngày …/…/…;

Doanh nghiệp có tên sau đây đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh ……. về việc thay đổi một số nội dung vay nước ngoài như sau:

I. BÊN VAY:

1. Tên Doanh nghiệp vay: ………………………………….

2. Số, ngày của Văn bản xác nhận đăng ký vay trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh ……..;

3. Số, ngày của (các) Văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh: ….. (ghi tất cả các văn bản loại này - nếu có).

II. NỘI DUNG THAY ĐỔI:

(Yêu cầu ghi chi tiết từng nội dung sửa đổi theo các tiểu mục sau)

1. Thay đổi Bên cho vay:

- Bên cho vay hiện tại: ………………………

- Bên cho vay mới: …………………………..

- Lý do thay đổi: ………………………………

2. Thay đổi kim ngạch:

- Kim ngạch hiện tại: ………………………

- Kim ngạch mới: …………………………..

- Lý do sửa đổi: ………………………………

3. Thay đổi về điều kiện vay (lãi suất, phí, lãi phạt, đồng tiền trả nợ, hình thức trả nợ…):

- Nội dung hiện tại: …………………………………

- Nội dung thay đổi: …………………………………

- Lý do sửa đổi: ………………………………………..

4. Thay đổi kế hoạch rút vốn:

- Kế hoạch rút vốn hiện tại: ………………………………….

- Kế hoạch rút vốn mới: ……………………………………..

- Lý do sửa đổi: ………………………………………………

5. Thay đổi kế hoạch trả nợ:

- Kế hoạch trả nợ hiện tại: ………………………………….

- Kế hoạch trả nợ mới: ……………………………………..

- Lý do sửa đổi: ………………………………………………

6. Thay đổi Bên bảo lãnh:

- Bên bảo lãnh hiện tại: ………………………………….

- Bên bảo lãnh mới: ……………………………………..

- Lý do thay đổi: ………………………………………………

7. Những thay đổi khác:

- Nội dung thay đổi: …………………………………………

- Lý do thay đổi: ………………………………………………

III. KIẾN NGHỊ:

[Tên Doanh nghiệp vay] đề nghị Ngân hàng Nhà nước …. xác nhận [Tên Doanh nghiệp vay] đã đăng ký thay đổi nội dung khoản vay nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước ….

IV. CAM KẾT

1. Người ký tên dưới đây (đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp vay vốn) cam kết chịu mọi trách nhiệm về sự chính xác của mọi thông tin ghi trong Đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài này và các tài liệu kèm theo trong Hồ sơ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp.

2. [Tên doanh nghiệp vay] cam kết tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam, các quy định tại Nghị định số 134/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 2005 ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài; Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối; các văn bản hướng dẫn thực hiện các Nghị định trên và các văn bản pháp quy khác của pháp luật có liên quan.

 

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

- Thỏa thuận thay đổi giữa Bên đi vay và Bên cho vay (kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp);

- Văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài và các văn bản xác nhận đăng ký thay đổi trước đó (nếu có)

- Văn bản chấp thuận của Bên Bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp về những thay đổi (trong trường hợp khoản vay được bảo lãnh).

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy