Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Biên bản Tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phát ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản Tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phát

Email In PDF.
Mẫu biên bản số 07: BIÊN BẢN Tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt

Mẫu biên bản số 07

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

A2…, ngày … tháng … năm …..

 

BIÊN BẢN

Tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ….. Nghị định số ……./……./NĐ-CP ngày …./…./…. của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính3 ……………..;

Để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính,

Hôm nay, hồi …………. giờ … ngày … tháng … năm ……… tại …………………………………,

Chúng tôi gồm4:

1. ………………………… Chức vụ: ......................................................................................... ;

2. ………………………… Chức vụ: ......................................................................................... ;

Người/tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính là:

Ông (bà)/tổ chức5: ................................................................................................................. ;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................. ;

Giấy chứng minh nhân dân/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: .............................................. ;

Cấp ngày ……….. tại ............................................................................................................. ;

Lập biên bản tạm giữ giấy tờ, tang vật, phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, gồm:

STT

Giấy tờ, tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Số lượng

Tên, dấu hiệu nhận biết giấy tờ, tang vật, phương tiện 6

 

 

 

 

Ngoài những giấy tờ, tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản được giao cho cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm.

Biên bản này gồm ……….. trang, được cá nhân/đại diện tổ chức bị xử phạt vi phạm, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)7: ................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

NGƯỜI VI PHẠM
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

1 Ghi tên cơ quan chủ quản và cơ quan của người lập biên bản theo đúng thể thức văn bản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh nơi lập biên bản.

3 Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước theo Nghị định được áp dụng.

4 Họ tên, chức vụ người lập biên bản.

5 Ghi tên, địa chỉ, … của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; nếu tổ chức thì ghi thêm họ tên, chức vụ của người đại diện.

6 Nếu là phương tiện phải ghi số đăng ký, tình trạng của tang vật.

7 Ghi cụ thể ý kiến khác nếu có, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy