KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Biên bản Khám người theo thủ tục hành chính ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản Khám người theo thủ tục hành chính

Email In PDF.
Mẫu biên bản số 03: BIÊN BẢN Khám người theo thủ tục hành chính

Mẫu biên bản số 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

A2…, ngày … tháng … năm …..

 

BIÊN BẢN

Khám người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều ….. Nghị định số ……./……./NĐ-CP ngày …./…./…. của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính3 ……………..;

Căn cứ Quyết định khám người theo thủ tục hành chính số …………… ngày … tháng … năm …… do 4 ………….. chức vụ ………. ký hoặc căn cứ ………….. 5;

Hôm nay, hồi …………. giờ … ngày … tháng … năm ……… tại …………………………………,

Chúng tôi gồm6:

1. ………………………… Chức vụ: ......................................................................................... ;

2. ………………………… Chức vụ: ......................................................................................... ;

Với sự chứng kiến của7:

1. ………………………… Nghề nghiệp: ................................................................................... ;

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………. Ngày cấp: ……..………; Nơi cấp: ........................... ;

2. ………………………… Nghề nghiệp: ................................................................................... ;

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………. Ngày cấp: ……..………; Nơi cấp: ........................... ;

Tiến hành khám người và lập biên bản về việc khám người đối với

Ông (bà) ……………………… Năm sinh .................................................................................. ;

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ………….. Ngày cấp: …………….; Cơ quan cấp: ....................... ;

Sau khi khám người, chúng tôi thu giữ được những đồ vật, tài liệu, phương tiện vi phạm hành chính như sau:

STT

Tên đồ vật, tài liệu, phương tiện

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ

Ghi chú

 

 

 

 

 

Việc khám kết thúc vào hồi ………. ngày ……….. giờ ……… tháng ……..năm ............................

Biên bản được lập thành ba bản có nội dung và giá trị như nhau. Người bị khám được giao một bản. Ngoài ra, biên bản này được gửi cho ……….. 8 và một bản lưu hồ sơ.

Biên bản này gồm ………….. trang, được người vi phạm, người làm chứng, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)9: ................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

NGƯỜI BỊ KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

____________

1 Ghi tên cơ quan chủ quản và cơ quan của người lập biên bản theo đúng thể thức văn bản.

2 Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh nơi lập biên bản.

3 Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước theo Nghị định được áp dụng.

4 Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyết định khám người theo thủ tục hành chính.

5 Ghi rõ thêm căn cứ để cho rằng nếu không tiến hành khám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu hủy; họ tên, chức vụ người quyết định việc khám người (nếu người ra quyết định khám không phải là người có thẩm quyền theo Điều 45 Pháp lệnh).

6 Họ tên, chức vụ người lập biên bản.

7 Họ và tên người làm chứng, nếu đại diện cho chính quyền phải ghi rõ tên cấp chính quyền.

8 Ghi rõ thêm biên bản này được gửi để báo cáo cho Thủ trưởng (nếu người quyết định khám không phải là người có thẩm quyền quy định tại Điều 45 Pháp lệnh).

9 Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy