KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo năm của nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo năm của nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn

Email In PDF.
PHỤ LỤC 6: MẪU BÁO CÁO NĂM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN NHẮN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

PHỤ LỤC 6:

MẪU BÁO CÁO NĂM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN NHẮN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….….

Kính gửi: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

BÁO CÁO NĂM

CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN NHẮN

Năm 20……

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

1.Tổng hợp thống kê về tình hình trao đổi tin nhắn trong năm

Thuê bao

Tin nhắn

Tin nhắn quảng cáo

Tổng số

Tăng giảm

Gửi đi (1)

Nhận (2)

Từ người quảng cáo

Từ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo (3)

Tổng số

Tăng giảm

Tổng số

Tăng giảm

Tổng số

Tăng giảm

Tổng số

Tăng giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Tổng số khách hàng là nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn trong năm 20…… :………………….

2. Tổng hợp thống kê về tình hình tin nhắn rác trong năm

Số báo cáo tin nhắn rác nhận được

Tin nhắn rác đã được ngăn chặn

Tổng số

Tăng giảm

Số lượng đã được xử lý

Tổng số

Tăng giảm

Lượng tin nhắn chặn sai (4)

Tổng số

Tăng giảm

Tổng số

Tăng giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Chú thích: Các cột Tăng giảm  thể hiện % mức độ tăng/giảm so với năm trước. Dấu (+) thể hiện tăng, dấu (-) thể hiện giảm

(1) Tin nhắn gửi tới các thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn

(2) Tin nhắn đi từ các thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn

(3) Tin nhắn có nhãn dạng [QC Mã số quản lý]

(4) Tin nhắn chặn sai do người dùng phản ánh

3. Kiến nghị

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy