Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản

Email In PDF.
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

MẪU SỐ 24

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

____________

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

             .....,  ngày     tháng   năm 20....

 

              Kính gửi : ...........

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

I- Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ..................;

2. Địa chỉ cơ quan:....................; Điện thoại: ................... ; Fax: ...................;

3. Số giấy phép:....ngày... tháng.... năm......; thời hạn giấy phép: .... tháng (năm);

4. Loại khoáng sản được phép khai thác : .....................;

5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;

6. Tổng số vốn đầu tư: ................(triệu đ);

II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong 06 tháng (01 năm), từ ngày.... tháng.... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....

A. Hoạt động khai thác khoáng sản

1. Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên, hầm lò);

2. Công suất khai thác khoáng sản theo thiết kế và thực tế:.. ...... (kg, tấn, m3);

3. Khối lượng sản phẩm sau chế biến : .................. (kg, tấn, m3) (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm .v.v...);

4. Khối lượng sản phẩm đi kèm thu hồi được : ..................(kg, tấn, m3) (ghi       rõ loại khoáng sản đi kèm thu hồi được);

5. Giá thành khai thác:.............(đ, nghìn đ/kg, tấn, m3);

6. Trữ lượng khoáng sản còn lại (tại thời điểm báo cáo): ............ (kg, tấn, m3);

7. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: .......... %;

8.  Khối lượng đã xuất khẩu (nếu có): ..................(kg, tấn, m3);

9. Tổng doanh thu: .......................(triệu đ);

10. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ................  (triệu đ);

     Trong đó Thuế Tài nguyên : .....................(triệu đ).

B. Hoạt động chế biến khoáng sản

    Thực hiện theo Mẫu số 25.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản

      (Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu gửi kèm theo             

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy