KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền

Email In PDF.

Download Mẫu Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

HỢP ĐỒNG
HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
*

 

(Căn nhà số :    đường...........................................................................

phường                                                                              quận...................................................)

 

 

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

 

          BÊN A:  (Bên ủy quyền)

         

Ông: 

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................................

cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................................................................

Địa chủ thường trú:.......................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

 

          Bà:.....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................................

cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................................................................

Địa chủ thường trú:.......................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

 

         

 

 

 

 

 

 

          BÊN B: (Bên được quyền)

 

          Ông:...................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................................

cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................................................................

Địa chủ thường trú:.......................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

         

          Bà:.....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................................................

cấp ngày.......tháng.......năm.......................................................................................................

Địa chủ thường trú:.......................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

 

          Nguyên vào ngày ...........tháng...........năm............, Bên A có lập hợp đồng ủy quyền cho Bên B được quyền quản lý, sử dụng, sửa chữa, cho thuê (hoặc bán) căn nhà số........, đường…………………phường................. quận………….có chứng nhận của Phòng Công chứng số ....... thành phố Hồ Chí Minh vào ngày ...tháng.. năm ....

          Nay bằng hợp đồng này chúng tôi thỏa thuận như sau :

 

          Điều 1. Hai bên cùng đồng ý hủy bỏ toàn bộ và vô điều kiện hợp đồng ủy quyền nêu trên.

 

      Điều 2. Bên A cam kết chịu mọi trách nhiệm về các hành vi Bên B đã thực hiện, trong phạm vi Bên A đã ủy quyền cho Bên B trong hợp đồng trên đây.

 

Điều 3. Kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng về việc hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền và được Công chứng viên chứng nhận, Hợp đồng ủy quyền số.............

ngày ...............tháng...........năm............. không còn hiệu lực nữa. Đồng thời Bên A có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật.

 

         

 

 

Hợp đồng được lập thành 03 bản, mỗi bản 02 trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số.......... lưu 01 bản.

         

          Lập tại Phòng công chứng số ............ ngày..........tháng..........năm...........

 

 

BÊN A                                                              BÊN B

  (ký và ghi rõ họ và tên)                                     (ký và ghi rõ họ và tên)

 

 * Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngày   15 /3 /2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy