Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Hợp đồng Ủy quyền ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng Ủy quyền

Email In PDF.

Download Mẫu Hợp đồng Ủy quyền


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

 

Chúng tôi gồm có:

Bên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A) (1):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B) (1):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

   Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoả thuận sau đây:

 

 

ĐIỀU 1
PHẠM VI UỶ QUYỀN (2)

 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2
THỜI HẠN UỶ QUYỀN

 

Thời hạn uỷ quyền là ................................ kể từ ngày ....../...../.........

 

ĐIỀU 3
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

- Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

- Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ............................ (nếu có);

- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.

2. Bên A có các quyền sau đây:

- Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

- Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác;

- Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.         

 

ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

- Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;   

- Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;

- Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.            

2. Bên B có các quyền sau:

- Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

- Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và được nhận thù lao như đã thoả thuận. 

 

ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU .......
.............................................................................................

 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

              

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..................................................)

tại....................................................................................................................,

tôi ...................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...............,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hợp đồng uỷ quyền được giao kết giữa bên A là ...........................................

..................................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……...............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ................................................................................................................................

..................................................................................................................................

............................................................................................................................(3)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi bên giao kết hợp đồng như sau:

1.1.  Trường hợp là cá nhân:

Ông/Bà:......................................................

Sinh ngày:........./......../................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :..................................................

cấp ngày......./......./........tại ..............................................................................

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...........................................................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

Số điện thoại: .............................................        Email:...........................................

Trường hợp từ hai cá nhân trở lên thì thông tin của từng cá nhân được ghi lần lượt như trên. 

1.2.  Trường hợp là vợ chồng:

Ông: ..............................................

Sinh ngày: ........./........./.............

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.......................................................

cấp ngày....../......./........tại ...............................................................................

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...........................................................

Cùng vợ là bà: ...............................................

Sinh ngày: ........./........./.............

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.......................................................

cấp ngày......./......./..........tại ............................................................................

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...........................................................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

Số điện thoại: ......................................   Email:..............................................

1.3.  Trường hợp là hộ gia đình:

a) Họ và tên chủ hộ:..........................

Sinh ngày:........./......../................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :........................................................

cấp ngày......./......./........tại ..............................................................................

Sổ hộ khẩu số : ......................... cấp ngày ......../......../....... tại .......................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

Số điện thoại:........................................  Email:..............................................

 

b) Các thành viên khác của hộ gia đình (người có đủ năng lực hành vi dân sự):

- Họ và tên: ............................

Sinh ngày: ........./........./.............

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :..................................................

cấp ngày......./......./.......tại .............................................................................

Trường hợp hộ gia đình có nhiều thành viên thì các thông tin của từng thành viên được ghi lần lượt như trên.

* Trường hợp bên giao kết nêu tại các điểm 1.1, 1.2 và 1.3 nêu trên có người đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:.........................

Sinh ngày:........../......../........

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.......................................................

cấp ngày......./......./........tại ..............................................................................

Giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện: ....................................

.........................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

Số điện thoại: ........................................ Email:...............................................

1.4. Trường hợp là tổ chức:

Tên tổ chức:.......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

...........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/ Quyết định thành lập số:................ngày......./....../......... do.................................................... cấp

Số tài khoản: .......................................................................................................

Họ và tên người đại diện:....................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................

Sinh ngày:........../......../.............

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :..........................................................

cấp ngày......./......./........tại .................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

Số điện thoại: .....................................................................................................           

Email:.................................................................................................................

Số fax: ................................................................................................................

(3) Chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

(2) Phạm vi ủy quyền

2.1. Ghi giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

2.1.1  Trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi theo một trong các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .................... do ................................ cấp ngày ......./........../............,

hoặc

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số .................... do ................................ cấp ngày ......./........../............,

* Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì ghi:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .................... do ................................ cấp ngày ......./........../............,

2.1.2. Tr­ường hợp trong thời hạn theo quy định tại Điều 184 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, nếu ng­ười sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân ch­ưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì ghi theo Phiếu cung cấp thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

2.1.3. Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà quyền sử dụng đất do thuê hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (không hình thành pháp nhân mới) thì có thể ghi theo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

2.2. Ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chọn một trong các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ....................

do ................................ cấp ngày ......./........../............

hoặc

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số ..................................... do ................................ cấp ngày ......./........../............

hoặc

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số ....................

do ................................ cấp ngày ......./........../............

* Trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai thì ghi theo giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

2.3. Ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu căn hộ, chọn một trong các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .................... do ................................ cấp ngày ......./........../............

hoặc

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số ......................................... do ................................ cấp ngày ......./........../............

hoặc

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số .................... do ................................ cấp ngày ......./........../............

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy