KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Email In PDF.

Download Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

 BẢNG TỔNG HỢP  NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Tờ số:........

 

Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ...............................................

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ...............................................

Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ......................................................................................

Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ .......................................................................................

Mặt hàng: ............................................................... Số lượng ....................................................................................

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: .....................................................................................................................................

 

 

Tên nguyên liệu

ĐV tính

Tờ khai

 số.................

ngày..............

Tờ khai

 số.................

ngày..............

Tờ khai

 số.................

ngày..............

Tờ khai

số...................

ngày................

Tờ khai số.................

ngày.............

Tổng cộng

 

Ghi chú

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc doanh nghiệp                                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........

       (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                             Người lập biểu

 

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Tờ số:

 

Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ....................................................

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ....................................................

Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ...........................................................................................

Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ ...........................................................................................

Mặt hàng: ............................................................... Số lượng ........................................................................................

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..........................................................................................................................................

 

 

 

Mã hàng

ĐV tính

Tờ khai

 số..............

ngày............

 

Tờ khai

 số................

ngày.............

Tờ khai

 số................

ngày.............

Tờ khai

 số................

ngày.............

Tờ khai

 số...............

ngày...........

Tổng cộng

Ghi chú

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc doanh nghiệp                                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........

       (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                             Người lập biểu

 

 

BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP

Tờ số:

 

Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ...............................................

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn ...............................................

Bên thuê: ................................................................ Địa chỉ ......................................................................................

Bên nhận: ............................................................... Địa chỉ .......................................................................................

Mặt hàng: ............................................................... Số lượng ....................................................................................

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: .....................................................................................................................................

 

 

Tên máy móc, thiết bị tạm nhập

ĐV tính

Tờ khai

 số................

 ngày............

 

Tờ khai

số.................

ngày..............

Tờ khai

 số...............

 ngày...........

Tờ khai

 số..................

ngày...............

Tờ khai

 số...............

 ngày...........

Tổng cộng

Ghi chú

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

Lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc doanh nghiệp                                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........

       (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                             Người lập biểu

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy