KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Quyết định chuyển đổi hình thức doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Email In PDF.
QUYẾT ĐỊNH (V/v: Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp)

TÊN DOANH NGHIỆP

SỐ: ……../QĐ - …….

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

[email protected]=====

……….., ngày ………. tháng ……  năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ DOANH NGHIỆP …………..

 

-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-          Căn cứ Nghị định 88/2006/NĐ - CP ban hành ngày 28/09/2006 về đăng ký kinh doanh;

-          Căn cứ vào Điều lệ Công ty …………………..

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 : Chuyển đổi hình thức công ty ……………. sanh hình thức Công ty …………………, cụ thể như sau:

1.Tên công ty được chuyển đổi: 

Tên tiếng việt: ………………………………….                     

Tên giao dịch anh: …………………………

Tên viết tắt: …………………………

Trụ sở chính:  ………………………………………………….

2. Tên công ty sau khi chuyển đổi:

Tên tiếng việt: ………………………………….                     

Tên giao dịch anh: …………………………

Tên viết tắt: …………………………

Trụ sở chính:   …………………………

3. Thời hạn chuyển tài sản, phần vốn góp của Công ty ………………… thành tài sản, phần vốn của công ty: ngày ………………….

4. Phương án sử dụng lao động: chuyển số lao động đã ký kết hợp đồng lao động từ Công ty ………….sang công ty …………….

Sau khi chuyển đổi sẽ hoạt động theo mô hình công ty ………., hoạt động độc lập, kế thừa các quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi.

5. Vốn điều lệ: ………….

6. Ngành nghề kinh doanh: ……………………..

7. Thành viên/ cổ đông công ty: ………………………….

8. Người đại diện theo pháp luật: ………………………..

9. Thời hạn thực hiện chuyển đổi: ngày …………………..

Điều 2: Các Ông, bà trong Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ Chủ doanh nghiệp, Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

 

Nơi nhận:

-          Phòng ĐKKD - SKHĐT;

-          Như điều 2;

-          Lưu VT.

TM CÔNG TY…….

(HOẶC CHỦ DOANH NGHIỆP ……..)

 

 

 

……………………………………….

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy