KPLC: Mẫu văn bản HS Đầu tư Mẫu Quyết định Phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định Phê duyệt văn kiện chương trình, dự án

Email In PDF.
PHỤ LỤC 6: Quyết định Về việc Phê duyệt nội dung văn kiện chương trình, dự án
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức)

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

*******

Số: ..............-QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

..........., ngày     tháng    năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt nội dung văn kiện chương trình, dự án…

(Tên chương trình, dự án)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ ngày 09 tháng 11 năm 2006 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển­ chính thức;

Căn cứ Thông tư số......... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/N –CP về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định chương trình, dự án... (tên chương trình, dự án) của ............... (tên cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình, dự án… (tên chương trình, dự án) (Văn kiện chương trình, dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên chương trình, dự án: ....................................................................................

2. Tên nhà tài trợ: ....................................................................................................

3. Cơ quan chủ quản: ..............................................................................................

4. Chủ chương trình, dự án: ....................................................................................

5. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án: ............................................................

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án: ...............................

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án: .......................................

8. Tổng vốn của chương trình, dự án:

- Vốn ODA : .............................................................................................................

- Vốn đối ứng: ..........................................................................................................

Điều 2. .............. (tên chủ chương trình dự án) và ..........(tên các cơ quan liên quan) đến nội dung chương trình, dự án chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN

(Ký tên và đóng dấu)


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy