KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu văn bản chấp thuận đầu tư đối với dự án phát triển nhà ở ______________________________________________________________________________

Mẫu văn bản chấp thuận đầu tư đối với dự án phát triển nhà ở

Email In PDF.
Phụ lục 7: Mẫu văn bản chấp thuận đầu tư đối với dự án phát triển nhà ở được xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)


UBND.............
----------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số:......
V/v: Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở

............, ngày ......tháng........năm..........

 

Kính gửi: Tên chủ đầu tư

- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình số.........của (tên chủ đầu tư)........... đề nghị được đầu tư dự án (tên dự án)...............................

- Trên cơ sở Tờ trình số...., ngày............của (tên cơ quan thẩm định)........và ý kiến của các cơ quan có liên quan (nêu tên cơ quan có ý kiến và số văn bản góp ý)..............

UBND tỉnh, thành phố (huyện...)......... chấp thuận cho phép (tên chủ đầu tư)......................nghiên cứu lập dự án (tên dự án)....................với các tiêu chí sau đây:

1. Tên dự án (dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập):..............

2. Chủ đầu tư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Quy mô dự án:

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Ranh giới sử dụng đất:

9. Quy mô dân số:

10. Mật độ xây dựng:

11. Hệ số sử dụng đất:

12. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số lượng:.......căn, tổng diện tích sàn xây dựng:........ m2, trong đó:

- Nhà biệt thự:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng........ m2

- Nhà ở riêng lẻ.........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2

- Căn hộ chung cư:.........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2

13. Phương án tiêu thụ sản phẩm:

- Bán:......căn, với tổng diện tích sàn.......m2

- Cho thuê:.......căn, với tổng diện tích sàn.......m2

- Cho thuê mua....căn, với tổng diện tích sàn.......m2

14. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân:

15. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:

16. Các công trình hạ tầng xã hội, gồm:

a) Công tình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng:

b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền chịu trách nhiệm xây dựng và thời gian phải hòan thành việc xây dựng (nếu quá thời hạn này mà chính quyền chưa xây dựng thì xử lý theo quy định của Thông tư số 16/2010/TT-BXD):

17. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội... ......m2 (nếu có):

18. Tổng mức đầu tư của dự án:

19. Thời gian và tiến độ thực hiện:

20. Ưu đãi của Nhà nước (nếu có):

21. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư:

22. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:

23. Những vấn đề liên quan khác:

Đề nghị chủ đầu tư căn cứ vào nội dung của văn bản này, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và theo nội dung của văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- ......

TM. UBND........

(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy