18/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Thông báo chấp nhận chiết khấu ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo chấp nhận chiết khấu

Email In PDF.
Mẫu 07A/NHNN-CK: THÔNG BÁO CHẤP NHẬN CHIẾT KHẤU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mẫu 07A/NHNN-CK

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số ………/TB-NHNN

….., ngày …. tháng …. năm ….

 

THÔNG BÁO CHẤP NHẬN CHIẾT KHẤU

Căn cứ Thông tư số …/…/TT-NHNN ngày … tháng … năm … quy định về việc chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ vào Giấy đề nghị chiết khấu ngày …/…/….. của (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài);

Căn cứ hạn mức chiết khấu của (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) hiện chưa sử dụng đến thời điểm xin chiết khấu: …………… đồng (Số tiền bằng số, bằng chữ).

Ngân hàng Nhà nước đồng ý chiết khấu …….. (hình thức chiết khấu) các giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo danh mục dưới đây:

Đơn vị: đồng

STT

Loại Giấy tờ có giá

Thời hạn còn lại của GTCG (ngày)

Thời hạn chiết khấu

Lãi suất chiết khấu (%/năm)

Mệnh giá của GTCG

Số tiền thanh toán

 

Tên, thời hạn, mã số

Hình thức

Số tiền NHNN thanh toán vào ngày …

Số tiền TCTD mua lại vào ngày ...

 

Phát hành

Trả lãi

 

Lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

x

x

 

Ngân hàng Nhà nước thông báo để (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) biết và làm các thủ tục chiết khấu theo quy định (đối với trường hợp chiết khấu có kỳ hạn lập cam kết gửi về Ngân hàng Nhà nước chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có thông báo chấp nhận chiết khấu).

 

 

Nơi nhận:
- Tên TCTD;
- Lưu: Sở Giao dịch NHNN.

TL. THỐNG ĐỐC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
(hoặc Giám đốc NHNN CN được UQ)
(Ký tên, đóng dấu/Mã chữ ký điện tử)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy