20/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Email In PDF.
Phụ lục số 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 31 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN DOANH NGHIỆP:......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

                        ........., ngày     tháng     năm...... 

                                                      

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

                             

Kính gửi:  Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)           

        Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố...(trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép)

 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ  in hoa):..........................................................

Tên giao dịch:.........................................................................................................

Tên viết tắt:..............................................................................................................

 

2. Địa chỉ trụ sở chính :...........................................................................................

..............................................................................................................…………...

Điện thoại :...........................……- Fax :.................................................................

Website :..................................... - Email :..............................................................

 

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………....

................................................................................Giới tính :............................….

Chức danh:...............................................................................................................

Sinh ngày :......./…..../…....Dân tộc :......... Quốc tịch :.......................................…

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :..................................……….

Ngày cấp : …../….../…..Nơi cấp : .....................................................…………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :...........................................................................

.................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại :........................................................................................................

.............................................................................................................................…

 

4. Tên, địa chỉ chi nhánh :......................................................................................

..................................................................................................................………...

 

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện .........................................................................

..................................................................................................................………...

 

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số..........ngày cấp..../...../....nơi cấp............................................................................................................................

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số ...............do.................................cấp ngày...........tháng.........năm............(trong trường hợp đổi, cấp lại Giấy phép)

 

7. Tài khoản tiền đồng số........... …........tại ngân hàng..........................................

    Tài khoản tiền ngoại tệ số...................tại ngân  hàng.........................................

    Tài khoản ký quỹ số…………………tại ngân hàng……………………..........

 

8. Lý do đề nghị đổi, cấp lại giấy phép:.................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

            Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

 

                                                    

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ  tên)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy