07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo tổng hợp thông tin về chống bạo lực gia đình ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tổng hợp thông tin về chống bạo lực gia đình

Email In PDF.
Biểu 02/BC-H: BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Ban hành theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mẫu biểu 02

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

6 tháng....

 

Biểu 02/BC-H

Ban hành theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày nhận báo cáo: 10 tháng 7 hàng năm

Đơn vị B/c:

Phòng VH&TT quận/ huyện......

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP...

 

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng

Tổng số

Thành thị

Nông thôn

I

GIA ĐÌNH

 

 

 

 

1.

Tổng số hộ gia đình

Hộ

 

 

 

1.1

Số hộ gia đình 2 thế hệ (vợ, chồng, con)

Hộ

 

 

 

1.2

Số hộ gia đình 2 thế hệ (mẹ và con)

Hộ

 

 

 

1.3

Số hộ gia đình 2 thế hệ (bố và con)

Hộ

 

 

 

1.4

Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên

Hộ

 

 

 

1.5

Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)

Hộ

 

 

 

1.6

Số hộ gia đình đơn thân (không có vợ hoặc chồng)

Hộ

 

 

 

1.7

Số hộ gia đình khác

Hộ

 

 

 

2.

Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

Hộ

 

 

 

3.

Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi)

Hộ

 

 

 

4.

Số hộ gia đình có bạo lực

Hộ

 

 

 

5.

Số hộ gia đình có người tảo hôn

Hộ

 

 

 

II

BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 

 

 

 

1.

Tổng số vụ bạo lực gia đình

Vụ

 

 

 

2.

Hình thức bạo lực

 

 

 

 

2.1

Tinh thần

Vụ

 

 

 

2.2

Thân thể

Vụ

 

 

 

2.3

Tình dục

Vụ

 

 

 

2.4

Kinh tế

Vụ

 

 

 

3.

Người gây bạo lực gia đình

 

 

 

 

3.1

Giới tính

 

 

 

 

3.1.1

Nam

Vụ

 

 

 

3.1.2

Nữ

Vụ

 

 

 

3.2

Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình

 

 

 

 

3.1.1

Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư

Vụ

 

 

 

3.2.2

Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc

Vụ

 

 

 

3.2.3

Áp dụng các biện pháp giáo dục

Vụ

 

 

 

3.2.4

Tạm giữ; xử phạt hành chính

Vụ

 

 

 

3.2.5

Xử lý hình sự

Vụ

 

 

 

4.

Nạn nhân bị bạo lực gia đình

 

 

 

 

4.1

Giới tính

 

 

 

 

4.1.1

Nam

Vụ

 

 

 

4.1.2

Nữ

Vụ

 

 

 

4.2.

Độ tuổi

 

 

 

 

4.2.1

Dưới 16 tuổi

Vụ

 

 

 

4.2.2

Nữ từ 16 - 59 tuổi

Vụ

 

 

 

4.2.3

Từ đủ 60 tuổi trở lên

Vụ

 

 

 

5

Số vụ bạo lực gia đình được xử lý

 

 

 

 

5.1

Nạn nhân dưới 16 tuổi

Vụ

 

 

 

5.2

Nạn nhân nữ từ 16-59 tuổi

Vụ

 

 

 

5.3

Nạn nhân từ đủ 60 tuổi trở lên

Vụ

 

 

 

6

Số cơ sở tư vấn

Cơ sở

 

 

 

6.1

Số người gây bạo lực được tư vấn

Người

 

 

 

6.2

Số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn

Người

 

 

 

7

Số cơ sở khám, chữa bệnh

Cơ sở

 

 

 

7.1

Số nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh

Người

 

 

 

8

Số cơ sở bảo trợ xã hội

Cơ sở

 

 

 

8.1

Số nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội

Người

 

 

 

9

Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Cơ sở

 

 

 

9.1

Số nạn nhân đến Cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ

Người

 

 

 

10

Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng

Địa chỉ

 

 

 

10.1

Số nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng

Người

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

.......... Ngày..........tháng.......năm........

Xác nhận Phòng VH&TT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 


Mẫu biểu 02

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Năm....

 

Biểu 02/BC-H

Ban hành theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày nhận báo cáo: 10 tháng 12 hàng năm

Đơn vị B/c:

Phòng VH&TT quận/ huyện......

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP...

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng

Tổng số

Thành thị

Nông thôn

I

GIA ĐÌNH

 

 

 

 

1.

Tổng số hộ gia đình

Hộ

 

 

 

1.1

Số hộ gia đình 2 thế hệ (vợ, chồng, con)

Hộ

 

 

 

1.2

Số hộ gia đình 2 thế hệ (mẹ và con)

Hộ

 

 

 

1.3

Số hộ gia đình 2 thế hệ (bố và con)

Hộ

 

 

 

1.4

Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên

Hộ

 

 

 

1.5

Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)

Hộ

 

 

 

1.6

Số hộ gia đình đơn thân (không có vợ hoặc chồng)

Hộ

 

 

 

1.7

Số hộ gia đình khác

Hộ

 

 

 

2.

Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)

Hộ

 

 

 

3.

Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi)

Hộ

 

 

 

4.

Số hộ gia đình có bạo lực

Hộ

 

 

 

5.

Số hộ gia đình có người tảo hôn

Hộ

 

 

 

6.

Số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa

Hộ

 

 

 

II

BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 

 

 

 

1.

Tổng số vụ bạo lực gia đình

Vụ

 

 

 

2.

Hình thức bạo lực

 

 

 

 

2.1

Tinh thần

Vụ

 

 

 

2.2

Thân thể

Vụ

 

 

 

2.3

Tình dục

Vụ

 

 

 

2.4

Kinh tế

Vụ

 

 

 

3.

Người gây bạo lực gia đình

 

 

 

 

3.1

Giới tính

 

 

 

 

3.1.1

Nam

Vụ

 

 

 

3.1.2

Nữ

Vụ

 

 

 

3.2

Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình

 

 

 

 

3.1.1

Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư

Vụ

 

 

 

3.2.2

Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc

Vụ

 

 

 

3.2.3

Áp dụng các biện pháp giáo dục

Vụ

 

 

 

3.2.4

Tạm giữ; xử phạt hành chính

Vụ

 

 

 

3.2.5

Xử lý hình sự

Vụ

 

 

 

4.

Nạn nhân bị bạo lực gia đình

 

 

 

 

4.1

Giới tính

 

 

 

 

4.1.1

Nam

Vụ

 

 

 

4.1.2

Nữ

Vụ

 

 

 

4.2.

Độ tuổi

 

 

 

 

4.2.1

Dưới 16 tuổi

Vụ

 

 

 

4.2.2

Nữ từ 16 - 59 tuổi

Vụ

 

 

 

4.2.3

Từ đủ 60 tuổi trở lên

Vụ

 

 

 

5

Số vụ bạo lực gia đình được xử lý

 

 

 

 

5.1

Nạn nhân dưới 16 tuổi

Vụ

 

 

 

5.2

Nạn nhân nữ từ 16-59 tuổi

Vụ

 

 

 

5.3

Nạn nhân từ đủ 60 tuổi trở lên

Vụ

 

 

 

6

Số cơ sở tư vấn

Cơ sở

 

 

 

6.1

Số người gây bạo lực được tư vấn

Người

 

 

 

6.2

Số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn

Người

 

 

 

7

Số cơ sở khám, chữa bệnh

Cơ sở

 

 

 

7.1

Số nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh

Người

 

 

 

8

Số cơ sở bảo trợ xã hội

Cơ sở

 

 

 

8.1

Số nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội

Người

 

 

 

9

Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Cơ sở

 

 

 

9.1

Số nạn nhân đến Cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ

Người

 

 

 

10

Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng

Địa chỉ

 

 

 

10.1

Số nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng

Người

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

.......... Ngày..........tháng.......năm........

Xác nhận Phòng VH & TT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy