Công ty Luật Khai Phong

03/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản

Email In PDF.
Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản
Mẫu số: 02/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN  XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ, GIÁ TRỊ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN

 

- Căn cứ …

 

Hôm nay, hồi ....... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:.....................................................................................................................................

 

Chúng tôi gồm:

1. ..............................................       Chức vụ:..................................................................;

2. ..............................................       Chức vụ:..................................................................;

 

Cá nhân/ tổ chức có tài sản bị thiệt hại là:

Tên cá nhân/tổ chức: .......................................- Mã số thuế:...........................................;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: ............................... do ................................ cấp ngày........................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................................

 

Với sự chứng kiến của:

1. Ông (bà) ...............................     Nghề nghiệp:.............................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp:.............;

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................;

2. Ông (bà) ...............................     Nghề nghiệp:.............................................................;

Giấy chứng minh nhân dân số:......................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp:.............;

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................;

 

Tiến hành lập biên bản xác định mức độ, giá trị tài sản bị thiệt hại như sau:

 

1. Nguyên nhân gây thiệt hại:

(Nêu rõ sự kiện, địa điểm và  thời điểm xảy ra sự kiện gây thiệt hại)

…………………………………………………………………………………….

 

2. Xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản:

 

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá trị thiệt hại

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

­            Biên bản này gồm có ......... trang, được lập thành ........ bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có).

 

 

 

CÁ NHÂN HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CÓ TÀI SẢN BỊ THIỆT HẠI

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy