Công ty Luật Khai Phong

02/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin ______________________________________________________________________________

Mẫu giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ I: GIẤY UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên đơn vị:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

…………,ngày ... tháng... năm..

 

GIẤY UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

 

Tên giao dịch của tổ chức, công ty:----------------------------------------------

Địa chỉ  liên lạc:---------------------------------------------------------------------

Điện thoại :---------------------------------Fax:----------------------------------------

                                                        (Tên nhân viên)

Sau đây chứng nhận: Ông (Bà)------------------------------- 

Số CMTND (hoặc số hộ chiếu): ---------------------------------------------------

Địa chỉ thường trú:-------------------------------------------------------------------

Chức vụ tại tổ chức, công ty:--------------------------------------------------------

                        ( Tên tổ chức, công ty)

Là người được :------------------------- uỷ quyền làm “ Người công bố thông

             ( Tên tổ chức, công ty)

tin” của ----------------------------.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn

             ( Tên tổ chức, công ty)

bản của --------------------------   .

 

 

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy