07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Phiếu đề xuất thụ lý đơn ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu đề xuất thụ lý đơn

Email In PDF.
Mẫu số: 01 PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT- TTCP ngày 26/8/2010 của Tổng Thanh tra)

(1)............................
(2) ............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

............ ngày......tháng......năm........

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN ......... (3)

Kính gửi:............................................................(4)

 

Ngày.....tháng.....năm......................(2) nhận được đơn.........................................(3) của ông (bà)............................................................................... (5)

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Tóm tắt nội dung đơn: .......................................................................................................

Đơn đã được............................(6) giải quyết (nếu có) ngày...../......../...............

Căn cứ nội dung đơn và thẩm quyền giải quyết, đề xuất thụ lý để giải quyết đơn ...........(3) của ông (bà)..............................(5)

 

PHÊ DUYỆT CỦA THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........................................

..........................................

..........................................

 

Ngày......tháng......năm ........

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

______________________

(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan, đơn vị xử lý đơn.

(3) Đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo hoặc đơn kiến nghị hoặc đơn phản ánh.

(4) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xử lý đơn.

(5) Họ tên người khiếu nại hoặc người tố cáo hoặc người kiến nghị, phản ánh.

(6) Họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền giải quyết.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy