04/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo tình hình quản trị công ty ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình quản trị công ty

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ XIII: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số :           /

………, ngày …  tháng…  năm…….

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý../năm....)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

Lý do không tham dự

 

Ông/bà...

 

 

 

 

 

           .....

 

 

 

 

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

 

 

 

 

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

 

 

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy