07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Hợp đồng thuê đất ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng thuê đất

Email In PDF.

Download Mẫu Hợp đồng thuê đất


HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        --------------

 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

(Mẫu hợp đồng thuê đất ban hành kèm theo

Thông tư số 1883/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001)

 

I.                    PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

  1. Bên cho thuê đất:

Ông (bà): …………………………………………………………… tuổi ………….

-          Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

-          Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..................

2. Bên thuê đất:

Ông (bà): …………………………………………………………… tuổi …………

-          Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

-          Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….…..

Hoặc ông (bà): ………………………………………………………………….…..

-          Đại diện cho (đối với tổ chức): …………………………………………….….

-          Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

-          Số điện thoại: …………………..  Fax: ………………….

 

Thửa đất cho thuê

-          Diện tích đất cho thuê: …………………………………………………… m2

-          Loại đất: …………………………………………………………………………

Hạng đất (nếu có)

-          Thửa số: …………………………………………………………………………

-          Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

-          Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………..

-          Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …………. do ………….….. cấp ngày …… tháng ……… năm ……..

 

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

 

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

-          Thời hạn cho thuê là …………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày ……. Tháng …… năm …..

-          Số tiền thuê đất (bằng số) là:  …………………… đ/m2 (ha)/năm (tháng)..

(bằng chữ): ………………………………………………………………………….

-          Thời điểm thanh toán: …………………………………………………………..

-          Phương thức thanh toán: ………………………………………………………

-          Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

-          Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

-          Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.

-          Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

-          Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

-          Cam kết khác: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

-          Hợp đồng này lập tại ……………. ngày ….. tháng …. năm ….., thành …... bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân ……………………. dưới đây xác nhận.

 

                BÊN CHO THUÊ ĐẤT                                 BÊN THUÊ ĐẤT

             (Ghi rõ họ tên và chữ ký)                        (Ghi rõ họ tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

II.                  PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất cho thuê:

-          Về giấy tờ sử dụng đất: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

-          Về hiện trạng thửa đất:

Chủ sử dụng đất: ……………………………………………………………………..

Loại đất: ………………………………………………………………………………..

Diện tích: …………………………………………………………………………........

Thuộc tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

Số thửa đất: …………………………………………………………………………..

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: ……………………………………….

-          Về điều kiện cho thuê đất: Thuộc trường hợp được cho thuê đất quy định tại khoản ……. Điều 15 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29-3-1999 của Chíng phủ.

                                                                  …….. ngày ….. tháng ….. năm …….

                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                     (Ghi rõ họ tên, ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy