07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Quyết định bổ nhiệm ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định bổ nhiệm

Email In PDF.
QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY V/v: Bổ nhiệm

CÔNG TY   ……………………..

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

----------------

Số:         /TB-………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

 

…………….., ngày ……. tháng  …….  năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………..

(V/v: Bổ nhiệm……………….)

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………….

 

-          Căn cứ Điều lệ công ty ……………….

-           Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc công ty;

-          Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

-          Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :

Bổ nhiệm Ông, bà …………………………….

Sinh ngày: ……….     Dân tộc: ……………          Giới tính: ……………..

Quốc tịch: ……………………

CMND số ……… Do Công an …….cấp ngày ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ …………………………….

Điều 2 : Ông, bà ……………... được hưởng các quyền và nghĩa vụ têo quy định của công ty

Điều 3 : Các Ông, bà Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan và Ông, bà …………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4 :  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Nơi nhận

- Ban giám đốc;

 - Như điều 1;

- Lưu VP./.

TM CÔNG TY …………………..

Giám đốc

 

 

 

 

                  …………………………………..

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy