12/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân

Email In PDF.
Phụ lục số 2a – Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG NHÂN

Kính gửi:  …………………………………………………([1])

Tên tôi là:………………………………………….Nam/Nữ

CMND số……......., cấp ngày…./....../....., nơi cấp.............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................

Nơi làm việc: ......................................................................................................

Đã ký Hợp đồng lao động số...................................ngày......../......./.......có thời hạn: .................................................................................................................................

Thu nhập hàng tháng:…………………………………VNđ/người/tháng

Thực trạng nhà ở([2]):

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình:           

- Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng:

+ Là nhà tạm (nhà tranh, tre nứa lá):                  

+ Diện tích bình quân dưới 5 m2/người              

Tôi làm đơn này đề nghị …………………………………………………xét duyệt cho tôi được thuê nhà ở công nhân (ghi rõ tên khu nhà ở công nhân)...................

..............................................................................................................................

Tôi đã đọc Bản nội quy sử dụng nhà ở công nhân và cam kết tuân thủ nội quy sử dụng nhà ở công nhân, cam kết trả tiền thuê nhà đầy đủ, đúng thời hạn khi được thuê nhà ở.

Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

                                                                                  ….., ngày………tháng…….năm……..

Xác nhận của doanh nghiệp ([3])
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký, đóng dấu)

Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND cấp xã([4])
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký, đóng dấu)

 

 ([1]) Ghi tên đơn vị quản lý vận hành nhà ở công nhân khu công nghiệp

([2]) Chỉ ghi  đối với trường hợp là công nhân trong tỉnh (nơi có nhà ở công nhân).

([3]) Xác nhận là công nhân có hợp đồng lao động tại doanh nghiệp (ghi rõ thời hạn lao động).

([4]) Xác nhận trong trường hợp công nhân thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điểm c khoản 1, điểm e khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng.  Trường hợp có giấy tờ riêng chứng minh thuộc diện ưu tiên kèm theo đơn thì không phải xác nhận trong đơn.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy