Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 367.286 văn bản.

Công điện 1322/CĐ-TTg năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 10/10/2021, Công điện 1322/CĐ-TTg năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1322/CĐ-TTg Ngày ban hành: 10/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 12299/QLD-VP năm 2021 về tiếp nhận hồ sơ, công văn đăng ký thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 08/10/2021, Công văn 12299/QLD-VP năm 2021 về tiếp nhận hồ sơ, công văn đăng ký thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12299/QLD-VP Ngày ban hành: 08/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1776/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 08/10/2021, Quyết định 1776/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1776/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 08/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 263/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, ngành và các địa phương về triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/10/2021, Thông báo 263/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, ngành và các địa phương về triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 263/TB-VPCP Ngày ban hành: 08/10/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1685/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 08/10/2021, Quyết định 1685/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1685/QĐ-TTg Ngày ban hành: 08/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1764/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Ngày 07/10/2021, Quyết định 1764/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1764/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 570/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
Ngày 07/10/2021, Quyết định 570/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 570/QĐ-QLD Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 1314/CĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 07/10/2021, Công điện 1314/CĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1314/CĐ-TTg Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5027/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 07/10/2021, Công văn 5027/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5027/BNV-TCBC Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2578/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành
Ngày 07/10/2021, Quyết định 2578/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2578/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2021 phê duyệt việc sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia do Chính phủ ban hành
Ngày 07/10/2021, Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2021 phê duyệt việc sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 125/NQ-CP Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 10722/SGTVT-VP năm 2021 về hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 07/10/2021, Công văn 10722/SGTVT-VP năm 2021 về hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 10722/SGTVT-VP Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6107/BTNMT-BĐKH năm 2021 tình hình thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 07/10/2021, Công văn 6107/BTNMT-BĐKH năm 2021 tình hình thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6107/BTNMT-BĐKH Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1450/QĐ-TCT năm 2021 quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 07/10/2021, Quyết định 1450/QĐ-TCT năm 2021 quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1450/QĐ-TCT Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1301/TTg-CN năm 2021 về ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 06/10/2021, Công văn 1301/TTg-CN năm 2021 về ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1301/TTg-CN Ngày ban hành: 06/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 10514/BGTVT-VT năm 2021 về mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 06/10/2021, Công văn 10514/BGTVT-VT năm 2021 về mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 10514/BGTVT-VT Ngày ban hành: 06/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Quyết định về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 05/10/2021, Dự thảo Quyết định về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/10/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ngày 04/10/2021, Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 32/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/10/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2021 về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 03/10/2021, Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2021 về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 27/CT-TTg Ngày ban hành: 03/10/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Ngày 02/10/2021, Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/10/2021 Hiệu lực: Chưa xác định