Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TRỊ GIÁ HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU
Là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế, được xác định theo trình ...
CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
Là một hệ thống thông tin tích hợp để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến ...
KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
Là việc cơ quan kiểm tra chuyên ngành căn cứ các quy định về kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật ...
BÁO CÁO ĐỘT XUẤT
Báo cáo thống kê trong trường hợp khi có sự vật, hiện tượng đột xuất xảy ra: Thiên tai...(Theo điểm đ khoản 4 Điều 3 Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về nội ...
BÁO CÁO THỐNG KÊ NĂM
Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12. Riêng báo cáo thống kê áp dụng đối với ...
BÁO CÁO THỐNG KÊ 6 THÁNG
Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 30 tháng 6.(Theo điểm c khoản 4 Điều 3 Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định chi ...
BÁO CÁO THỐNG KÊ QUÝ
Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến hết ngày cuối cùng của tháng ...
BÁO CÁO THỐNG KÊ THÁNG
Báo cáo thống kê tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng.(Theo điểm a khoản 4 Điều 3 Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định chi ...
KỲ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Là Khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê ...
ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Là nhận xét, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân về chất lượng và tiến độ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP BỘ, CẤP TỈNH
Là hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, kết quả giải quyết thủ ...
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP BỘ, CẤP TỈNH
Là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp ...
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối, truy ...
BỘ PHẬN MỘT CỬA
Là tên gọi chung của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, thực ...
CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính ...
CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Là phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục ...
BÊN CHO VAY
Là tổ chức cấp tín dụng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án PPP.(Theo  khoản 18 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình ...
DOANH NGHIỆP DỰ ÁN
Là doanh nghiệp do một hoặc liên danh các nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án PPP.(Theo  khoản 17 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình ...
NHÀ ĐẦU TƯ
Là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.(Theo  khoản 16 Điều 3 ...
VỐN CHỦ SỞ HỮU
Là vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án PPP theo quy định tại Điều 10 Nghị định 63/2018/NĐ-CP.(Theo  khoản 15 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP.(Theo  khoản 13 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP làm căn cứ để ...
DỰ ÁN KHÁC
Là dự án đối ứng của dự án BT được giao cho nhà đầu tư để thực hiện việc đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.(Theo  khoản ...
HỢP ĐỒNG HỖN HỢP
Là hợp đồng dự án kết hợp các loại hợp đồng được quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9  Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu ...
HỢP ĐỒNG KINH DOANH - QUẢN LÝ (GỌI TẮT LÀ HỢP ĐỒNG O&M)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - THUÊ DỊCH VỤ - CHUYỂN GIAO (GỌI TẮT LÀ HỢP ĐỒNG BLT)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO - THUÊ DỊCH VỤ (GỌI TẮT LÀ HỢP ĐỒNG BTL)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - SỞ HỮU - KINH DOANH (GỌI TẮT LÀ HỢP ĐỒNG BOO)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (GỌI TẮT LÀ HỢP ĐỒNG BT)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng; ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO - KINH DOANH (GỌI TẮT LÀ HỢP ĐỒNG BTO)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ...
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (GỌI TẮT LÀ HỢP ĐỒNG BOT)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ...
HỢP ĐỒNG DỰ ÁN
Là hợp đồng quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ...
ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (GỌI TẮT LÀ PPP)
Là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự ...
ĐƯỜNG NGANG NGUY HIỂM
Là đường ngang thường xuyên xảy ra hoặc có thể xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực đường ngang theo tiêu chí xác định tại Điều 6, Điều ...
NƠI CÓ THỂ XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
gọi chung là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt.(Theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt)
NƠI THƯỜNG XUYÊN XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
gọi chung là điểm đen tai nạn giao thông đường sắt.(Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt)
VỊ TRÍ NGUY HIỂM ĐỐI VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Là nơi thường xảy ra hoặc có thể xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.(Theo  khoản 9 Điều 3 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt)
TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
Là tai nạn có từ 03 người chết trở lên hoặc có từ 11 người bị thương trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ ...
TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT RẤT NGHIÊM TRỌNG
Là tai nạn có 02 người chết hoặc có từ 09 đến 10 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu ...
TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT NGHIÊM TRỌNG
Là tai nạn có 01 người chết hoặc có từ 06 đến 08 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng ...