Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong 365.620 văn bản.

Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 15/03/2021, Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 667/LĐTBXH-ATLĐ Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 686/BTP-VĐCXDPL năm 2021 hướng dẫn triển khai Chỉ số cải thiện quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 15/03/2021, Công văn 686/BTP-VĐCXDPL năm 2021 hướng dẫn triển khai Chỉ số cải thiện quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 686/BTP-VĐCXDPL Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày 15/03/2021, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 20/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 15/03/2021, Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1095/QĐ-BNN-TCTS Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 15/03/2021, Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 359/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 801/BVHTTDL-DSVH về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 15/03/2021, Công văn 801/BVHTTDL-DSVH về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 801/BVHTTDL-DSVH Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 15/03/2021, Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 810/BVHTTDL-VHCS Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1633/VPCP-KGVX năm 2021 về Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 15/03/2021, Công văn 1633/VPCP-KGVX năm 2021 về Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1633/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 15/03/2021, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 15/03/2021, Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 07/CT-TTg Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 143/TBNS-CTĐB năm 2021 về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
Ngày 13/03/2021, Công văn 143/TBNS-CTĐB năm 2021 về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 143/TBNS-CTĐB Ngày ban hành: 13/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 89/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
Ngày 13/03/2021, Công văn 89/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 89/VPHĐBCQG-PL Ngày ban hành: 13/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 12/03/2021, Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 05/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND
Ngày 12/03/2021, Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 05/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
Ngày 12/03/2021, Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 02/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12/03/2021, Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 03/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian xác định tình trạng nghiện và làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày 12/03/2021, Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian xác định tình trạng nghiện và làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Định được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 05/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 12/03/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 12/03/2021, Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 971/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 713/SGDĐT-QLT năm 2021 về thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 12/03/2021, Công văn 713/SGDĐT-QLT năm 2021 về thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 713/SGDĐT-QLT Ngày ban hành: 12/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định