Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong 365.620 văn bản.

Công điện 374/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế điện
Ngày 25/03/2021, Công điện 374/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Y tế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 374/CĐ-BYT Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Ngày 25/03/2021, Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 27/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 1671/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025
Ngày 25/03/2021, Quyết định 1671/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1671/QĐ-BYT Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 438/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/03/2021, Quyết định 438/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 438/QĐ-TTg Ngày ban hành: 25/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh
Ngày 24/03/2021, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 24/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1963/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Kinh tế Sài gòn online nêu về xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 24/03/2021, Công văn 1963/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Kinh tế Sài gòn online nêu về xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1963/VPCP-NN Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1956/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 24/03/2021, Công văn 1956/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1956/VPCP-CN Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
Ngày 24/03/2021, Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 25/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quyết định 432/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 24/03/2021, Quyết định 432/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 432/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 429/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 24/03/2021, Quyết định 429/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 429/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 348/BCĐ-BĐ năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg do Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 24/03/2021, Công văn 348/BCĐ-BĐ năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg do Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 348/BCĐ-BĐ Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 424/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, tuyền truyền cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 24/03/2021, Quyết định 424/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, tuyền truyền cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 424/QĐ-BNV Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 433/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 24/03/2021, Quyết định 433/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 433/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 24/03/2021, Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 426/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 427/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 24/03/2021, Quyết định 427/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 427/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 60/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 10 tháng 3 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 24/03/2021, Thông báo 60/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 10 tháng 3 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 60/TB-VPCP Ngày ban hành: 24/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1919/VPCP-CN năm 2021 về thông tin báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh ý kiến chuyên gia về phát triển điện mặt trời do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/03/2021, Công văn 1919/VPCP-CN năm 2021 về thông tin báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh ý kiến chuyên gia về phát triển điện mặt trời do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1919/VPCP-CN Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1906/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 23/03/2021, Công văn 1906/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1906/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 996/QĐ-BVHTTDL về danh mục môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 23/03/2021, Quyết định 996/QĐ-BVHTTDL về danh mục môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 996/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Ngày 23/03/2021, Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 24/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 23/03/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực