Có phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người nước ngoài?

Cập nhật: 15/04/2021 lúc 12:08:43

Hội nhập có tác dộng mạnh mẽ đến nền kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiện nay, lao động nước ngoài giữ vai trò quan trọng trong thị trường lao động Việt Nam, góp phần không nhỏ vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Để quản lý nguồn nhân lực này, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, trong đó, thủ tục giao kết và sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam được quy định tương đối chặt chẽ, chi tiết. Tuy nhiên, xuất hiện một vấn đề khá nhiều người băn khoăn, liệu người sử dụng lao động có phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động nước ngoài?

Theo Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định các hình thức của lao động là người nước ngoài gồm:

- Thực hiện hợp đồng lao động;

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

- Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

- Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

- Chào bán dịch vụ;

- Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Tình nguyện viên;

- Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

- Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

- Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

- Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, cũng trong Khoản 3 Điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP nêu rõ:

 “Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.”

Như vậy, đối với trường hợp lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam dưới hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì khi hợp đồng này bắt buộc phải thực hiện bằng văn bản và phải ký trước ngày dự kiến người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp.

BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam

Twitter
Chia sẻ